Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Çevre Ilişkileri EYT 545 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Okul-çevre ilişkilerini tanıyıp analiz etme.
Course Content Çevre ve okul çevresi, okul- çevre arasinda iletişimin kurulmasi, çevrenin eğitimle ilgili ihtiyacinin belirlenmesi ve giderilmesi, okul-aile ilişkileri ve eğitimde karara katilma, baski gruplarinin-gönüllü kişi ev kuruluşlarin etkisi, çevrenin eğitimi desteklemeye özendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre ve okul çevresini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Baskı gruplarının-gönüllü kişi ev kuruluşların etkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Ödev, Performans Görevi,
3 Okul-aile ilişkileri ve eğitimde karara katılmayı analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Okulların çevre ile olumlu ilişki kurabilmelerini engelleyen etkenleri söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre ve okul çevresi
2 Çevre kalkınması
3 Okul- çevre arasında iletişimin kurulması
4 Çevrenin eğitimle ilgili ihtiyacının belirlenmesi ve giderilmesi
5 Okul-aile ilişkileri ve eğitimde karara katılma
6 Okul-aile ilişkileri ve eğitimde karara katılma
7 Baskı gruplarının-gönüllü kişi ev kuruluşların etkisi
8 Baskı gruplarının-gönüllü kişi ev kuruluşların etkisi
9 Ara Sınav
10 Çevrenin eğitimi desteklemeye özendirilmesi
11 Okul çevre ilişkilerinde eğitici çalışmaların önemi
12 Okulların çevre ile olumlu ilişki kurabilmelerini engelleyen etkenler
13 Okulların çevre ile olumlu ilişki kurabilmelerini engelleyen etkenler
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Birol Yiğit Mehmet Bayraktar (2006).Okul Çevre İlişkileri. Pegem A Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 8