Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiyede Siyasal Hayat SBK 551 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NEBİ MİŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Fikret Topal

Course Category
Course Objective

Dersin amacı, Türk siyasetinin temel aktörlerini incelemek, Türk siyasetindeki değişim ve süreklilik alanlarını belirlemek, Türk siyasetinin dinamik yönlerini, demokratikleşme sürecini ve temel sorun alanlarını belirlemektir.

Course Content

Türk siyasetinin temel aktörleri, Türk siyasetindeki değişim ve süreklilik alanları ve Türk siyasetinin dinamik yönlerini, demokratikleşme sürecini ve temel sorun alanlarını değerlendirmek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Avrupa Birliğine uyum sürecinin siyaset üzerindeki etkisini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Türk siyasetinde temel sorun alanlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Siyasi krizleri çözme yolu olarak askeri müdahaleleri karşılaştırıp eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türk siyasetinin temel parametrelerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türkiyede cumhuriyetin demokratikleşme sorununu irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Sultanlık rejiminden temsili sisteme geçiş sürecini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiyede siyasetin temel parametreleri ve bir model analizi Şerif Mardin, "Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri", Türkiye´de Toplumu ve Siyaset, İstanbul, İletişim Yayınları, 1990;
2 Geleneksel Türk siyasetinin ve iktidar pratiklerinin temel kurumları Şükrü Hanioğlu, "Siyasal Temsil Olayının Osmanlı İmparatorluğundaki Yeri", Türk Siyasal Hayatının Gelişimi içinde, s.291-296
3 Türk siyasetinin yeniden yapılanma ihtiyacı, modernleşme sorunu Ersin, KALAYCIOĞLU -Ali Yaşar SARIBAY, "Tanzimat: Modernleşme Arayışı ve Siyasal Değişme", Türk Siyasal Hayatının Gelişim içinde, Ed.: E. Kalaycıoğlu-A.Y. Sarıbay, , Beta Yayım-Basım-Dağıtım, İstanbul, ty
4 Sultanlık rejiminden temsili sisteme geçiş ve siyasi değişim Davut Dursun, "Türk Siyasal Sisteminde Klasik Sistemden Modern Sisteme Geçiş Süreci", Türkler, Cilt: 14, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2002; Davut Dursun, Türkiyenin Dönüşüm Süreci ve Dinamikleri , ,Dönüşüm Sürecinde Türkiye, Ed. Davut Dursun vd.
5 Siyasi gücü sınırlandırma çabaları ve anayasal hareketler Davut Dursun, Anayasa Yapımında Temsil Sorunu, Yeni Türkiye: Demokrasi Yeni Anayasa, Yıl: V, Sayı: 29, Eylül-Ekim 1999;
6 Parlamenter sistemi kurma süreci Hüseyin, ÇELİK, "Yeni Osmanlılar Cemiyeti ve Türkiye´de Parlamenter Sistem Tartışmalarının Başlaması", Osmanlı, Cilt: VII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara,1999,
7 ARASINAV
8 Türk siyasetinde ideoloji sorunu ve Kemalizm Levent KÖKER, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995; Feroz AHMAD, "Kemalist Türkiye´de İdeoloji Arayışı 1919-1939", İttihatçılıktan Kemalizme, Türkçesi: Fatmagül Berktay, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996.
9 Türkiyede siyasetin yeniden yapılanması ve temel sorunlar Davut, DURSUN, Demokratikleşemeyen Türkiye, İşaret Yayınları, İstanbul, 1999.
10 Türk siyasetinde laiklik sorunu Mustafa Erdoğan, Demokrasi, Laiklik Resmi İdeoloji, Siyasal Kitabevi, Ankara; Nuray Mert, Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış, Bağlam Yayıncılık.
11 Siyasi krizleri çözme yolu olarak askeri müdahaleler Davut Dursun, Türk Demokrasisinde Kurumsallaşma Sorunu ve Krizleri Çözme Yöntemi Olarak Askeri Darbeler, Muhafazakar Düşünce, Yıl: 1, Sayı: 3, Kış 2005, s.175-196; Ali Bayramoğlu, "Asker ve Siyaset", Birikim, Sayı: 160-161, Ağustos-Eylül 2002;
12 Cumhuriyetin demokratikleşme sorunu Ömer Çaha, "Cumhuriyet ve Demokrasi", Sivil Toplum Aydınlar ve Demokrasi, İstanbul, İz Yayınları, 1999, s.15-44;
13 AB siyaset üzerindeki etkileri Kemal İnat, Türkiyenin Dönüşümünde Avrupa Birliğinin Etkisi, Dönüşüm Sürecindeki Türkiye, Ed. Davut Dursun vd., Alfa Yayınları, İstanbul, 2007, 97-120.
14 Türk siyasetinin Batıya entegrasyon süreci Fuat, Keyman, Türkiye Ve Radikal Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul,1999, Ergun Özbudun Çağdaş Türk Politikası, Çeviren: Ali Resul Usul, Doğan Kitap, İstanbul, 2003.
Resources
Course Notes <p>Yukarıda belirtilen kitap b&ouml;l&uuml;mleri ve makaleler</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6