Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Latinceye Giriş SAN 441 7 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU,
Course Assistants

 

Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Latincenin temel özelliklerini, alfabe, kelime dağarcığı, cümle bilgisi konularında dersin içeriğinde belirtilen konu başlıkları çerçevesinde bilgilendirerek basitleştirilmiş Latince cümle ve metinlerden Latinceden çeviri yapabilme becerisini kazandırmak

Course Content

Latincenin tarihçesi, Latin alfabesi ve Latincenin ses bilgisi, biçim bilgisi, cümle bilgisi, çeviri teknikleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Latince yazıları okur Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Konuyla ilgili araştırma planı önerir Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Metin çeşitleri arasında bağlantı kurar Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Batı kültürünün temeli olan Latinceyi diğer dillerden ayırt eder Anlatım, Sınav ,
5 Latince metinleri çözümlemenin sanat tarihi açısından önemini kavrar Anlatım, Sözlü Sınav,
6 Latincenin temel özelliklerini tanır Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Latincenin Tarihsel Gelişimi
3 Zamanlar(Praesens)
4 Sıfatlar I
5 Nomen Substantivum II
6 Zamanlar(Imperfectum)
7 Nomen Substantivum III
8 Sıfatlar II-III
9 Vize (Ara Sınav)
10 Zamanlar(Futurum Simplex)
11 Zamanlar(Perfectum)
12 Zamanlar(Plusquamperfectum
13 Nomen Substantivum(IV)
14 Zamirler
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim elemanı tarafından verilecektir.</p>
Course Resources

 Frederic M. Wheelock, Richard A. Lafleur, Wheelock's Latin, USA: Harper, 2005 - F. Zeki Perek, Tercümeli Latince Gramer I-II - Filiz Öktem, Uygulamalı Latin Dili, İstanbul: Multilingual, 2006 - Sina Kabaağaç, Erdal Alova, Latince Türkçe Sözlük, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1995 - Bedia Demiriş, Latince Fiil Çekimleri, İstanbul: TB Yayıncılık, 2009 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5