Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anadolu Öncesi Türk Sanati SAN 177 1 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants

Arş. Gör. Murat ALKAN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türklerin İslamiyet´i kabulunden önce ve sonra  Anadolu´nun fethine kadar olan süreçte devletlerin ortaya koyduğu mimarî yapıların özellikleri, süsleme sanatları detaylı bir şekilde incelenecektir.

Course Content

Türklerin İslâmiyet çöncesi ve sonrasında 14. yüzyıla kadar Anadolu dışında hüküm sürmüş olan Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Harezmşahlı, Büyük Selçuklu ve Timurlu devletlerinin mimari ve süsleme sanatları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk İslam devletlerinin mimarisini malzeme-teknik açısından karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Coğrafyanın sanat üzerindeki etkilerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Anadolu dışındaki türk devletlerinin mimarisini farklı özellikleriyle tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Dersin sınırlarını çizer Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Konu hakkında yapılan temel araştırma ve yayınları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türk İslam devletlerinin mimari süsleme üslup özelliklerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslamiyet öncesi Türk sanatına giriş - Prototürkler
2 Hun Dönemi Sanatı - Kurganlar
3 Hun Dönemi Sanatı - İskit Sanatı
4 Göktürk Dönemi Sanatı - Mezar Külliyeleri
5 Göktürk Dönemi Sanatı - Heykel Sanatı
6 Uygur sanatına giriş
7 Ara Sınav
8 Uygur dönemi freskleri
9 Karahanlılar Dönemi
10 Karahanlılar Dönemi
11 Gazneliler Dönemi
12 Büyük Selçuklular Dönemi
13 Büyük Selçuklular Dönemi
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources

ASLANAPA, O., Türk Sanatı,Remzi Kitabevi,İstanbul,1984 ASLANAPA, O., Türk Cumhuriyetleri Mimarlık Abideleri,Türksoy Yayını,Ankara,1996 ÇORUHLU, Y.,Türk İslam Sanatının ABCsi,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2000 ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988. CEZAR, M., Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık,İstanbul,1997 HILL, Derek Oleg Grabar., Islamic Architecture And Its Decoratıon A. D. 800- 1500, Londra 1967. HOAG John D., Islamic Architecture, New York 1977. POPE A. Upham P. Ackerman ( Edit. ) , A Survey of Persian Art From Prehistoric Times to the Present, C. II, Oxford-London-New York 1939.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5