Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Koruma ve Onarim SAN 334 6 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants Arş. Gör. Mert AĞAOĞLU
Course Category
Course Objective Tarihi çevre ve kültürel varlıkları koruma bilincini geliştirmek, koruma ve onarım çalışmalarının detaylı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.
Course Content Koruma düşüncesinin tarihi, taşınır-taşınmaz kültür varlıklarını değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,eski eserlerin onarımı için yapılan ön çalışmalar ve restorasyon teknikleri, anıtlarda bozulmaya neden olan etkiler, koruma ve onarım mevzuatı, örgütlenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Taşınır-taşınmaz kültür varlıkları için düzenlenen yasaları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Müdahale ve koruma bilincine sahip olur. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Restitüsyon ve restorasyon proje hazırlama yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Tarihi eserleri analiz edecek bilgiyi edinir Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 Koruma düşüncesinin tarihi gelişimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Tarihi bir eserin tahribatına sebep olan etkenleri belirler. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Ödev, Proje / Tasarım,
7 Restorasyon projesi için gerekli sanat tarihi araştırmalarını yapar. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, koruma düşüncesinin tarihi gelişimi, restorasyon kuramları
2 Restorasyon kuramları
3 Carta del Restauro ve Venedik Tüzüğü
4 Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler- yapısal etkenler
5 Doğal koşullar, insanların neden olduğu tahribatlar
6 Restorasyon öncesinde yapılacak çalışmalar
7 Restorasyon öncesinde yapılacak çalışmalar
8 Restorasyon öncesinde yapılacak çalışmalar
9 Ara sınav
10 Restorasyon teknikleri
11 Restorasyon teknikleri
12 Restorasyon teknikleri
13 Sit kavramı, örnekler, tarihi çevrenin korunması
14 Kültür varlıklarının korunması için yapılan düzenlemeler, uygulama hiyerarşisi
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources AHUNBAY Z., Tarini Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, 1996.
TUNCER O.C., Rölöve ve Restorasyon, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Müh.Mim. Fakültesi , 1990.
STRIKE J., Architecture in Conservation: Managing Development at Historic Cites, London ,1994.
KATHPALIA Y.P., Arşiv Malzemesinin Korunması ve Restorasyonu, (trc.) Nihal Somer,Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, 1990.
ERDER C., Our Architectural Heritage, from conciousness to coınservation, UK, 1986.
ALSAÇ Ü., Türkiyede Restorasyon, İstanbul: İletişim Yayınları, 1992.
KUBAN D., "Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar",Ankara: Vakıflar Dergisi,S.VIII,1970,s.342-343.
Rölöve ve Restorasyon Dergisi,Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü.
Restorasyon-Konservasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yıllığı, Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir.
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 5