Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Türk Sanati SAN 404 8 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Course Assistants Arş. Gör. Mert AĞAOĞLU
Course Category
Course Objective Cumhuriyet dönemi Türk sanatını ve dönemin sanatçılarını öğretmeyi, çağdaşı kültürlerle etkileşimleri değerlendirmeyi amaçlar.
Course Content Cumhuriyet dönemi resim, heykel ve mimarisi, üsluplar, sanatçılar ve eserleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yabancı -yerli mimar sorununu irdeler Anlatım, Benzetim, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Cumhuriyet dönemi resim sanatını çağdaşlarıyla karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Çağdaş kültürlerle etkileşimi yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Cumhuriyet dönemi mimarisinin sorunlarını tartışır Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Cumhuriyet dönemi sanatının kaynaklarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Cumhuriyet dönemi heykel sanatının gelişimini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çağdaş Türk Sanatına Giriş: Kaynak ve yayınlar
2 Sanayi-i Nefise Mektebi ve Asker Ressamlar
3 Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Şişli Atölyesi
4 I. Ulusal Mimarlık Akımı
5 II. Ulusal Mimarlık Akımı
6 Anıt Heykeller
7 Müstakiller
8 D Grubu
9 Ara sınav
10 Cumhuriyet dönemi mimarisinde 1950'ler ve sonrası
11 Cumhuriyet Dönemi Heykel Sanatı
12 Türk Resminde Gruplar: Yeniler, Onlar ve Siyah Kalem
13 Çağdaş Türk sanatının sorunları
14 Çağdaş kültürlerle etkileşim ve yansımaları
Resources
Course Notes Dersin hocası tarafından verilecektir
Course Resources ALSAÇ, Üstün; (1976). Türkiyedeki Mimarlık Düşüncesinin
Cumhuriyet Dönemindeki Evrimi, Trabzon
ARSEVEN, Celal Esat; (1931). Yeni Mimari, İstanbul
ASLANOĞLU, İnci; (2001, 2. basım) Erken Cumhuriyet Dönemi
Mimarlığı, Ankara
BOZDOĞAN, Sibel; (2002). Modernizm ve Ulusun İnşaası; Erken
Cumhuriyet Türkiyesinde Mimari Kültür, (Çeviren: Tuncay,
Birkan), istanbul.
SÖZEN, Metin-TAPAN, Mete; (1973), 50 Yılın Türk Mimarisi,İstanbul
Gören, Ahmet Kamil, (1993), Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi, Şişli Belediyesi Yayını,İstanbul.
Özsezgin, Kaya, (1998), Cumhuriyet´in 75 Yılında Türk Resmi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Tansuğ, Sezer, (1986), Çağda Türk Sanatı, Remzi Kitabevi,
stanbul:
Tansuğ, Sezer, (1988), Türk Resminde Yeni Dönem, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Yasa Yaman, Zeynep, (1993), "Türkiye´de Kübizm ve Yeni Sanat." Sanat Dünyamız, Kış, 54: 59-66.
Yasa Yaman, Zeynep, (1993), "Demokrasi ve Sanat", Anadolu Sanat,Aralık: 183-196.
Yasa Yaman, Zeynep, (1995),"Sanat Tarihinde Eski Bir Konu:
Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği Mi, d Grubu Mu?", Türkiye´de Sanat, 20, Eylül/Ekim s. 34-43.
Yasa Yaman, Zeynep, (1996),"Modernizmin Siyasal/İdeolojik Söylemi
Olarak Resimde Köylü/Çiftçi zleği", Türkiye´de Sanat , 22,
Ocak/Şubat s.:29-37.
Yasa Yaman, Zeynep, (1996),"Yurt Gezileri ve Sergileri ya da
´Mektepten Memlekete Dönüş´."Toplumbilim, Sa. 4,s. 35-52.
Yasa Yaman, Zeynep,(1998), "1950´li Yılların Sanat Ortamı ve ´Temsil Sorunu´", Toplum ve Bilim, 79, Kış, s. 94-137.
Yasa Yaman, Zeynep, (2002) Cumhuriyet´in İdeolojik Anlatımı
Olarak Anıt ve Heykel (1923-1950)", Sanat Dünyamız, Kış , Sa. 82, s.155- 171.
Yasa Yaman, Zeynep, (2004) d Grubu 1933-1951/d Group 1933-
1951, d Grubu 1933-1951/d Group 1933-1951, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, s. 7-40. İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5