Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bizans Mimarisi SAN 110 2 3 + 1 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants Arş. Gör. Murat ALKAN
Course Category
Course Objective Başta Anadolu olmak üzere, Bizans İmparatorluğunda üretilen mimari eserler, görsel malzeme ve alan gezileri eşliğinde öğretilerek yapı tiplerinin ve plan özelliklerinin neler olduğu kavratılacaktır.
Course Content Bizans İmparatorluğunun kuruluşundan geç Bizans dönemine kadar önemli tarihi olayların sanat üzerindeki etkisi; Anadolu ve Anadolu dışında yaptırılan dini (kilise, martiryum, vaftizhane vb.) ve sivil yapıların (saray, konut vb.) plan özellikleri, malzeme-tekniği ve süsleme özellikleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konu ile ilgili kaynak ve terimleri tanır Anlatım, Grup Çalışması, Örnek Olay, Ödev,
2 Bizans mimari gelişimini ayırd eder Anlatım, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Başkent ve taşra üslubunu analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Çağdaşı olan kültürlerin mimarisi ile karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Ödev,
5 Malzeme ve teknik özellikleri değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Bizans mimarisindeki yapı tiplerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Amacı ve İçeriği, kaynakların değerlendirilmesi
2 Bizans kültürü ve sanatına giriş
3 Mimari yapıların tasnifi ve plan özellikleri
4 Bazilikal planlı kiliseler (Anadolu örnekleri)
5 Bazilikal planlı kiliseler (Anadolu dışı örnekler)
6 Transept planlı kiliseler (Anadolu örnekleri)
7 Transept planlı kiliseler (Anadolu dışı örnekler)
8 Merkezi planlı kiliseler
9 Ara sınav
10 Yerel özellik gösteren örnekler
11 Değerlendirme
12 Sivil mimari (Anadolu)
13 Sivil mimari (Anadolu)
14 Sivil mimari (Anadolu dışı)
Resources
Course Notes Dersin hocası tarafından verilecektir
Course Resources Bryer, A.-Winfield, D. (1985). The Byzantine Monuments and
Topography of the Pontos, Washigton D.C. Chatzidakis, M. (1972).
Studies in Byzantine Art and Archeology, London.
Grabar, A. (1936). Lempereur dans lart byzantin, Strassburg.
Hıld, F.- Restle, M. (1981). Kappadokien=Tabula mperii Byzantini II, Wien.
Janin, R. (1975). Les eglises et les monasteres des grand centres byzantins, Paris.
Kazhdan, A. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium, New
York-Oxford.
Krautheimer, R. (1975). Early Christian and Byzantine
Architecture, Harmondsworth.
Mango, C. (1972). The Art of Byzantine Empire 312-1453, Toronto.
Mango, C. (1978). Byzantine Architecture, London-New York.
Mathews, T. (1976). The Byzantine Churches of İstanbul, Universty
Park.
Rodley, L. (1985). Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia,
Cambridge.
Runcıman, S. (1978). Kunst und Kultur in Byzanz, München.
Volbach, W-F (1968). Lafontaine-Dosogne, J., Byzanz und der
christliche Osten , Berlin.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6