Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDİEVAL HİSTORY TEXTS TAR 643 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KIRKPINAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Resources medieval Islamic history, general history books to read, especially, to understand and to analyze
Dersin İçeriği
Yakubu, Tabari, Ibn al-Athir, Masudi, Belazur et al. Reading the various parts of the works
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Course description, framework, methodology and resources
2 Tabari reading texts from history, translation, review
3 Tabari reading texts from history, translation, review
4 Tabari reading texts from history, translation, review
5 Tabari reading texts from history, translation, review
6 Tabari reading texts from history, translation, review
7 Ibn al-Athir reading text from history, translation, review
8 Ibn al-Athir reading text from history, translation, review
9 Ibn al-Athir reading text from history, translation, review
10 Midterm
11 Mes´udi, Ya´kubi ve Belazuri´s works, translation, review
12 Mes´udi, Ya´kubi ve Belazuri´s works, translation, review
13 Mes´udi, Ya´kubi ve Belazuri´s works, translation, review
14 Mes´udi, Ya´kubi ve Belazuri´s works, translation, review

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları -CÂHİZ, Ebû Osman b. Amr b. Bahr (255/868).Menâkıbut-Türk, Resâilül-Câhız, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, I-IV, Kahire 1979, I, 5-86. Türkçe trc. Ramazan Şeşen, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Fazîletleri, Ankara 1988.
-BELÂZURÎ, Ahmed b. Yahya(279/892)Fütûhu l-Büldân, thk: Abdullah Enîs et-Tabbâ-Ömer Enîs et-Tabbâ, Beyrut 1987. Türkçe trc. Mustafa Fayda, Ankara 1987.
- İBN HALLİKÂN, (681/1282);Vefeyâtül-ayân ve enbâü ebnâiz-zamân, thk. İhsan Abbâs, I-VIII, Beyrut ts.
İBNUL-ESÎR, (630/1232);el-Kâmil fit-târîh, I-XII, Beyrut 1979. Türkçe trc. Abdülkerim Özaydın-Ahmet Ağırakça ve diğerleri, I-XII, İstanbul 986
El-MESÛDÎ, Ebûl-Hasan Ali (346/957);Murûcuz-zeheb ve meâdinül-cevher, thk. M. M. Abdulhamid, I-IV, Kahire 1964-65.
et-TABERÎ, Ebû Câfer Muhammed (310/922);Târîhül-ümem vel-mülûk, thk. M. Ebûl-Fadl İbrahim, I- XI, Beyrut ts
YAKÛBÎ, Ahmed b. Ebû Yakub (292/904); Târîhul-Yakûbî, I-II, Beyrut ts.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline;
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process;
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis;
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas.
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline;
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred);
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization;
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;