Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANDALUCIAN INTELLECTUALS IN THE SOURCES TAR 630 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Studying Source of Andalusia (Spain) history and analyse of Andalusian Ulama?s living with Selecting source
Dersin İçeriği
Studying Andalusian Ulama from Andalusia (Spain) source
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be able to determine Andalusian Ulama 1 - 2 - A -
2 - To be able to identify cultural level of Andalusian 1 - 3 - A -
3 - To be able to separate kind of relation with Andalusian Ulama and government. 1 - 14 - C -
4 - To be able to analyse the role of Ulema in Andalusian?s success 1 - 3 - 9 - F -
5 - To be able to determine the kind of Andalusian Ulama according to source. 1 - 3 - 9 - F -
6 - To be able to decide according to giving knowledge from Andalusian source about Mashreq and Andalusian ulama. 1 - 3 - 9 - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 9:Simulation 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction : Usual knowledge about source of Andalusian Ulama.
2 Selected source reading
3 Selected source reading
4 Selected source reading
5 Selected source reading
6 Selected source reading
7 Selected source reading
8 Selected source reading
9 Midterm Examination
10 Selected source reading
11 Selected source reading
12 Selected source reading
13 Selected source reading
14 Selected source reading

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Dabbî, Ahmed b. Yahya, Buğyetü?l-Mültemis fî târîhi ricâli ehli?l-Endelüs, nşr. İdâretü İhyâi?t-Türâs, Dâru?l-Kâtibi?l-Arabî, Kâhire 1967
Huşenî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Hâris b. Esed (ö. 361/971), Kudâtü Kurtuba, Kâhire 1966
İbn Abdülmelik el-Merâküşî, Muhammed b. Muhammed (ö.703/1303), Kitâbü?z-Zeyl ve?t-tekmile li kitâbeyi?l-Mevsûl ve?s-Sıla, nşr. M. İbn Şerife, C.II, Matbûâtü Ekâdemiyyeti´l-Memleketi´l-Mağribiyye, Rabat 1984
İbn Beşküvâl, Halef b. Abdülmelik (479/1101-578/1183), es-Sıla fî târîhi eimmeti?l-Endelüs, C.I-II, nşr. İdâretü İhyâi?t-Türâs, Dâru?l-Mısriyye, Kâhire 1966
İbnü?l-Faradî, Ebu?l-Velîd Abdullah b. Muhammed b. Yûsuf el-Ezdî el-Hâfız (350/962-404/1013), Târîhu Ulemâi?l-Endelüs, I-II, Kâhire 1966
İbnü´l-Ebbâr, Muhammed b. Abdullah (595-658/1199-1260), el-Hulletü´s-siyerâ, nşr. Huseyn Mûnis, C.I-II, Dâru?l-Maârif, Kâhire 1985
İbnü´l-Hatîb, Lisânüddin Muhammed b. Abdullah Gırnâtî (713-776/1313-1374), A´mâlü´l-a´lâm fîmen bûyia kable?l-ihtilâm min mülûki?l-İslam, nşr. E. Levi-Provençal, Dâru?l-Mekşûf, Beyrut 1956

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;