Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THEORY AND PRACTICE IN FIQH: TAKHRIDJ ISH 527 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

none

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi İRFAN İNCE
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The course aims to study works of "tahrîc" literature in terms of content, purpose and legal reasoning

Dersin İçeriği

 

Definition of tahrîc; literature, historical development; study of tahrîc works in terms of content, purpose and legal reasoning; selected text readings

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - distinguishes different types of fiqh literature. 1 - 3 - 15 - A -
2 - makes comparisons between different periods of the history of fiqh 1 - 3 - A -
3 - analyzes works of tahrîc in terms of purpose and content. 1 - 3 - A -
4 - explains the relationship between theory of law and practice with examples. 1 - 2 - C -
5 - explains the role of madhhab in the development of legal thought. 1 - 3 - A -
6 - shows different factors whicht affects the formation of the norm. 1 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 2:Question-Answer 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Tahrîc as a terminus technicus; its relations with the literature of usûl, kavâ’id, esbâh ve’n-nezâir and furûq
2 Historical development of the literature of tahrîc
3 Examples of "tahrîc" in the literature of usûl and fıqh: Hanafite school of law
4 examples of "tahrîc" in the literature of usûl and fıqh: Shafiite, Malikite and Hanbalite schools of law
5 Modern studies on tahrîc
6 Selected readings from the Te’sîsu’n-nazar of Debbûsî (I)
7 Selected readings from the Te’sîsu’n-nazar of Debbûsî (II)
8 Readings from the Tahrîc of Zencânî
9 Selected readings from the Miftâh of Tilimsânî
10 Selected readings from the Temhîd of İsnevî’ (I).
11 Selected readings from the Temhîd of İsnevî (II).
12 Selected readings from the Kavâid of Ibn Lahhâm
13 Selected readings from the Vusûl of Timurtâşî
14 Discussion and evaluation: Contributions of the literature of tahrîc to the development of the fiqh

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Zeki Koçak, Fıkıh Usulü Açısından Hükümlerin İstinbatında Tahriç Yöntemi, Uzakülke Yayınları. 2015.

Mehmet Selim ASLAN, “Günümüz Fıkıh Problemlerinin Çözümünde Tahrîc Yöntemi ve İşlevselliği”, Journal of Islamic Research 2014;25(2), s.108-35.

Tuncay Başoğlu, “Tahrîc”, DİA, XXXIX, ( 2010), 420-422.

Nail Okuyucu, “Tahrîcü’l-Furû ale’l-Usûl Edebiyatı”, MÜİFD, 38 (2010/1), s. 113-136.

Muhammed Bekr İsmâ’îl Habîb, “İlmu tahrîci’l-furû’ ale’l-usûl”, Mecelletu Câmi’ati Ummi’l-Kurâ li ulûmi’ş-şerî’a ve’d-dirâsâti’l-islâmiyye, Sayı 45, Yıl 1429/2008, s. 283-308.

Ahmad Atif Ahmad, Structural Interrelations of Theory and Practice: A Study of Six Works of Medieval Islamic Jurisprudence, Brill, Leiden-Boston, 2006.

Timurtâşî Muhammed b. Abdullah b. Ahmed Hatîb, Kitâbi’l-vüsul ila kavâ'idi’l-usul fî tahrici’l-furu’ ale’l-usul, yay. Gassân Dibak, Câmiatu Dımeşk, Dimeşk, 2004-2005.

Usmân b. Muhammed el_ahdar Şûşân, Tahrîcu’l-furû‘ ale’l-usûl: dirâse târîhiyye ve menheciyye ve tatbîkiyye, Dâru Tîbe, 1419/1998.

İsnevi, Ebû Muhammed Cemaleddin Abdürrahim b. el-Hasan (772/1370), et-Temhîd fî tahrici'l-furû' ale'l-usul, yay. Muhammed Hasan Hayto, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut, 1984.

İbnü'l-Lahham,-Hasan Alaeddin Ali b. Muhammed b. Abbas Ba’lî (803/1401), el-Kavaid ve'l-fevaidü'l-usuliyye vema yete’allaku bihâ mine’l-ahkâmil-fer’iyye, yay. Muhammed Hâmid el-Fıkî,  Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1983.

Tilimsânî, Ebû Abdîllâh Muhammed b. Ahmed b. Ali (771/1370), Miftahü'l-vusûl ilâ binâi’l-furû’ ale’l-usûl, yay. Abdülvehhab Abdüllatîf, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1983.

Zencanî, Ebu'l-Menâkıb Şehabuddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mahmûd (656/1258), Tahricu’l-furu’ ale’l-usûl, yay. Muhammed Dîb Sâlih, Câmiatu Dimeşk Külliyyetü’ş-Şeria, Dimeşk, 1962/1382.

Debusî, Te'sisü'n-nazar, Ebû Zeyd İbn Muhammed b. Ömer b. Îsâ (430/1039), yay. Mustafa Muhammed Dımeşkî, Dâru İbn Zeydun, Dimeşk, t.y.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 3 42
Assignment 2 20 40
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü /25(s) 5.6
Dersin AKTS Kredisi 5.6
; ;