Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Kurumlarinda Stratejik Yönetim TSY 513 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TÜRKER BAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA YILDIRIM,
Course Assistants

Arş. Gör. Mustafa AMARAT

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Stratejik yönetimle ilgili temel kavram ve kuramlar, uygulama süreci ve teknikleri hakkında bilgilendirmek, bu teknikleri sağlık yönetiminde uygulamaya yönelik beceri kazandırmaktır.

Course Content

Bu ders, stratejik yönetim ile ilgili temel kavram, kuramları ve uygulama tekniklerini içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Stratejik yönetimle ilgili temel kavramları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Stratejik değerlendirme ve kontrolü tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Stratejik yönetim sürecini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Stratejik yönetimde kullanılan teknikleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Stratejik yönetimde kullanılan stratejileri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 SWOT analizi yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sağlık hizmetlerine stratejik yönetim sürecini uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Stratejik Yönetim Dersine Giriş, Dersin Tanımı, Stratejik Yönetim Dersinin Önemi, Stratejik Yönetim ve İlgili Terim ve Kavramlar Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
2 Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri ve Unsurları Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
3 Stratejik Yönlendirme (Amaç, misyon kavramları) Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
4 Dış Çevre Analizi (Dış-Makro-Çevre Analizi) Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
5 İş/Yakın Dış Çevre Analizi, Yakın İş Çevresi (Sektörün İmkan ve Sınırlamaları) Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
6 İşletme Analizi, Çevre Unsurlarının Ölçülmesi, SWOT Analizi Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
7 Strateji seçiminde Portföy Analiz Teknikleri I Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
8 Strateji seçiminde Portföy Analiz Teknikleri II Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
9 Temel Stratejiler ve Alt Grupları Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
10 Üst Yönetim Stratejileri (Şirket Tepe Yönetimi Düzeyinde Geliştirilen Stratejiler Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
11 İşletme Düzeyinde Geliştirilen İş Yönetim Stratejileri Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
12 Fonksiyonel Bölümlerde Geliştirilen Stratejiler, Uygulamada Kullanılan Teknikler Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
13 İşletme Yapıları ve Sistemler, Uygulamada Kullanılan Teknikler Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
14 Stratejik Uygulamalar, Yönetim Tarzı, Paylaşılan Değerler, Stratejik Değerleme ve Kontrol, Yönetişim ve Etik Ülgen Hayri, Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim Literatür Yayınları, 2010.
Resources
Course Notes <p>Belirtilen kitap, kitap b&ouml;l&uuml;m&uuml; ve makaleler</p>
Course Resources

Ülgen, H, Mirze, K., İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayıncılık İstanbul, 2007
Ginter, P.M., Duncan , W.J.,Swayne, L.E., (2001), Strategic Management of Health Care Organizations, San Francisco,
Michael Porter, Rekabet Stratejisi, Sistem Yayıncılık, 2003

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak X
2 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak. X
3 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır. X
4 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar. X
5 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır. X
6 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir. X
7 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular X
8 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir. X
9 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır. X
10 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilir X
11 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. X
12 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür. X
13 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yapar X
14 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptir X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 40
1. Ara Sınav 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 166
Total Workload / 25 (Hours) 6.64
dersAKTSKredisi 7