Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Kurumlarinda Temel Muhasebe TSY 507 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEMA AKPINAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SEMA AKPINAR,
Course Assistants

Arş. Gör. Çiğdem UĞAN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere mali nitelikteki işlemlerin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Yanısıra sağlık işletmelerinde hizmet maliyetlerinin tespitine yönelik tekniklerin verilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço tablosunu ve gelir tablosunu düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir.

Course Content

Derste, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücretler, duran varlıklara amortisman ayrılması, yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönem sonu işlemlerine yer verilecektir. Derste ayrıca hizmet işletmelerinde maliyetlerin saptanmasına yönelik yöntemlere yer verilecektir. Bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Genel hizmet üretim maliyetlerine ilişkin fiili veya bütçelenmiş yükleme oranlarını hesaplar, hangi hizmetlere ne kadar pay verileceğini saptar ve muhasebe kayıtlarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Birden fazla hizmet üretilmesi durumunda da her bir hizmetin maliyeti unsurlarını toplar, üretilen hizmet maliyetini hesaplar ve muhasebe kayıtlarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 İşçilik maliyetlerini hangi belgeler üzerinden izleyeceğini bilir, ücret bordrolarını düzenler, özet işçilik kartlarını açar, işçilik maliyetlerini direkt ve endirekt olarak ayırır, saptar ve muhasebe kayıtlarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Malzeme hareketlerini hangi belgeler üzerinden izleyeceğini bilir, stok kartlarını açar, malzeme maliyetlerini direkt ve endirekt olarak ayırır, saptar ve muhasebe kayıtlarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak herhangi bir mali olay veya işlemin kaydını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Dönembaşı, dönemiçi ve dönemsonu muhasebe işlemlerini yapar, bu işlemlerin işletmenin dönem sonu mali yapısı ve kar/ zararı ile ilişkisini çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
7 Herhangi bir işletmenin dönem içi muhasebe kayıtlarını tutar, gerektiğinde bunları sorgular, muhasebesel hataları ortaya çıkarır ve bu hataları düzeltir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Herhangi bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunu düzenler, düzenlediği mali tablolardan işletmenin mali yapısını okur ve yorumlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
9 Maliyetleri çok çeşitli açılardan sınıflandırır, hangi maliyetlerin hangi sınıfların içinde nerede yer alacağını belirler, bu sınıflandırmaların amacını ve önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Genel hizmet üretim maliyetlerinin hangi kalemlerden oluştuğunu belirtir, gider merkezlerini belirler, yardımcı ve esas gider merkezleri arasındaki farkı açıklar. Genel hizmet üretim maliyetlerini farklı dağıtım anahtarları ve dağıtım yöntemleri kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
11 Maliyet muhasebesinin ürettiği veri ve bilgiler ile finansal muhasebe döngüsünü tamamlar, tükenmiş ve tükenmemiş maliyet ayrımını yapar, bu ayrımı bilanço ve gelir tablosu ile ilişkilendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Maliyet muhasebesinin anlamını, muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mali Tabloların Tanıtımı Karabınar, Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
2 Dönen Varlıklara İlişkin İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
3 Malzeme Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
4 Duran Varlıklara İlişkin İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
5 Amortisman İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
6 Yabancı Kaynaklara İlişkin İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
7 Özkaynaklara İlişkin İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi Karabınar, Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
8 Dönemsonu İşlemleri Akyel, Nermin ve Nevran Karaca (2010), Muhasebede Dönemsonu İşlemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
9 Ara Sınav
10 Hizmet Maliyetlerinin Sınıflandırılması ve Sağlık İşletmelerinde Maliyet Sisteminin Kuruluşu Ildır, Ali (2008), Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Performans Yönetimi, Seçkin Yayıncılık.
11 İlk Madde ve Malzeme Maliyetlerinin Tespiti ve Muhasebe Kayıtları Akdoğan, Nalan (2009), Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi.
12 İşçilik Maliyetlerinin Tespiti ve Muhasebe Kayıtları Akdoğan, Nalan (2009), Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi.
13 Genel Hizmet Üretim Giderlerinin Tespiti ve Muhasebe Kayıtları Akdoğan, Nalan (2009), Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi.
14 Hizmet Maliyetlerinin Tespiti ve Raporlanması Ildır, Ali (2008), Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Performans Yönetimi, Seçkin Yayıncılık.
Resources
Course Notes <p>- Karabınar, Selahattin (2009), Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi, Sakarya.<br /> - Akyel, Nermin ve Nevran Karaca (2010), Muhasebede D&ouml;nemsonu İşlemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya.<br /> - Ildır, Ali (2008), Sağlık İşletmelerinde Maliyet Analizi ve Performans Y&ouml;netimi, Se&ccedil;kin Yayıncılık.<br /> - Akdoğan, Nalan (2009), Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi.</p>
Course Resources

- Karasioğlu, Fehmi (2007), Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Çizgi Kitabevi.
- Örten, Remzi, Hasan Kaval ve Aydın Karabınar (2011), Türkiye Muhasebe- Finansal Raporlama Standartları, Gazi Kitabevi.
- Örten, Remzi ve Aydın Karabınar (2009), Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları, Gazi Kitabevi.
- Büyükmirza, Kamil (2010), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi.
- Civelek, Muzaffer ve Azzem Özkan (2006), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Detay Yayıncılık.
- Muhasebe ve Finansman Dergisi
- Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
- Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 20 40
Total Workload 182
Total Workload / 25 (Hours) 7.28
dersAKTSKredisi 7