Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güvenli Okul EYT 572 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN YAMAN
Course Lecturers
Course Assistants

Dr. Gözde SEZEN GÜLTEKİN

Course Category
Course Objective

Güvenli okul oluşturmaya yönelik teori ve uygulamaları kavrar.

Course Content

Güvenli okul oluşturma ve okul güvenlik planı, okul güvenliğine etki eden iç ve dış unsurlar, güvenli okul oluşturma yaklaşımları, kriz yönetimi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güvenli okul oluşturma yaklaşımlarına yönelik teori ve yaklaşımları değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kriz yönetimi ve müdahale stratejilerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
3 Okul güvenliğine etki eden iç unsurları tanır ve müdahale stratejileri geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Okul güvenliğine etki eden dış unsurları tanır ve müdahale stratejileri geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Güvenli okul oluşturma ve okul güvenlik planı
2 Okul güvenliğine etki eden unsurlar
3 Okul Güvenliğine Etki Eden iç Unsurlar-Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu Madde Kullanımı, çete faaliyetleri
4 Okul Güvenliğine Etki Eden iç Unsurlar- Okulda şiddet, Okula Silah, Bıçak, Jilet Gibi Aletler Getirilmesi
5 Okul Güvenliğine Etki Eden iç Unsurlar- Vandalizm, Hırsızlık, Kriz Durumları
6 Ara Sınav
7 Okul Güvenliğine Etki Eden Dış Unsurlar- Aile, Ergenlik, Akran ilişkileri
8 Okul Güvenliğine Etki Eden Dış Unsurlar- Bireysel Etkenler, Sosyal Çevre Toplum, Medya, internet, Bilgisayar Oyunları
9 Farklı Okul Polisi Uygulamaları
10 Ülkemizdeki Okul Polisinin Uygulamaları
11 Okul iklimi-kültürü yaklaşımı
12 Okul Güvenlik Planı
13 Okullarda kriz planlaması ve yönetimi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Adem Solak , (2009). Güvenli Okullar. Hegem Yayınları.
Dönmez, B. & Özer, N. (2009). Okul güvenliği ve güvenli okul. Ankara: Nobel Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 8