Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Örgüt Geliştirme EYT 566 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN YAMAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Örgüt geliştirme yaklaşımını tanıyıp analiz edebilmek.
Course Content Örgüt geliştirmenin tanımı, tarihi, temel ögeleri, modelleri, örgütsel öğrenme, değişime direnç ve müdahale yolları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örgütsel değişime yönelik dirence müdahale etme tekniklerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Örgüt geliştirme modellerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Örgütsel değişime direnci kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Örgüt geliştirme ile örgütsel değişimi ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Örgüt geliştirmenin özelliklerini değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Örgüt geliştirmenin tanımı
2 Örgüt geliştirmenin tarihi
3 Örgüt geliştirmenin özellikleri
4 Örgüt geliştirmenin amaçları
5 Örgüt geliştirmenin temel ögeleri: Planlı değişim
6 Örgüt geliştirmenin temel ögeleri: eylem planı
7 Örgüt geliştirmenin temel ögeleri: Danışmanlık, değişim ajanlığı süreci
8 Denge modeli
9 Organik model
10 Geliştirici değişim modeli
11 Faaliyet araştırması
12 Örgütsel öğrenme
13 Değişime direnç ve müdahale teknikleri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Balcı, A. (2001). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: Pegema Yayınları.
Dinçer, Ö. (2008). Örgüt geliştirme, teori ve uygulamalar. İstanbul: Alfa Yayınları.
Öztürk, A. (2007). Örgüt geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 15 15
Final 1 25 25
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 8