Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Örgütsel Şebekeler EYT 564 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Örgütün informal yapısının formal yapı kadar önemli olduğuna ilişkin farkındalık kazandırma. Örgüt içi şebekelerin etkili bir şekilde yönetimi bilgisini kazanabilme.
Course Content Örgüt yapısı, resmi yapı, gayrı resmi yapı, örgüt içi iletişim ve işbirliği, örgütsel sermaye, örgüt içindeki gizli liderler, örgüt içi grupların ve grup dışında kalanların etkili yönetimi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örgütsel şebekeler ilgili problem tanımlar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Şebekeleri haritalama, haritaları okuyabilme, değerlendirir Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Örgüt içi önemli şebeke ilişkilerini açıklar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Örgüt içi informal yapıların önemini tartışır Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Sosyal sermaye ile ilgili kavramları tanımlar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Şebekelerle ilgili araştırma desenler Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyal sermayede temel kavramlar
2 Örgüt içi şebekelerle ilgili temel kavramlar
3 Örgüt içi şebekelerin önemi
4 Örgütsel kapasitenin tanınması
5 Örgütsel kapasiteyi belirleme yöntemleri
6 Bağlantılar
7 Kişisel şebekeler
8 Sosyal şebekeler
9 Örgüt içi informal yapılar
10 Örgütsel şebekelerin tespiti haritalandırılması okunması ve yorumlanması
11 Şebeke bağlantılığını ilerletme araçları
12 Örgütsel şebekelerle ilgili araştırmalar
13 Örgütsel şebekelerle ilgili sorunların tanımlanması
14 Örgütsel şebekelerle ilgili bilimsel çalışmalara yönlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 8