Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Örgütsel Değişme ve Yenileşme EYT 542 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN TİTREK
Course Lecturers
Course Assistants

Dr. Gözde SEZEN GÜLTEKİN

Course Category
Course Objective

Örgütsel değişme ve yenileşme kavramları hakkında bilgi sahibi olma.

Course Content

Örgütsel değişim süreci ve doğası, Örgütsel değişim süreci ve bireyi anlama, Örgütsel değişime neden olan iç ve dış dinamikler, Örgütsel değişime karşı direniş kaynakları, Değişim yönetimi stratejileri, Yenilik kavramı, Yenilik yönetimi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örgütsel değişime neden olan iç ve dış dinamikleri söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Değişim yönetimi stratejilerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Yeniliğin örgüte getirdiği yararları söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Örgütsel değişim süreci ve doğasını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Yenilikçi örgütleri özelliklerini söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Örgütsel değişime karşı direniş kaynaklarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Örgütsel değişim süreci ve doğası
2 Örgütsel değişim süreci ve bireyi anlama
3 Örgütsel değişime neden olan iç ve dış dinamikler
4 Örgütsel değişime karşı direniş kaynakları
5 Direnişleri önleme yaklaşımları
6 Değişim yönetimi stratejileri
7 Değişim yönetimi stratejileri
8 Öğrenen örgüt olarak okullar
9 Yenilik kavramı
10 Yenilik türleri
11 Yenilikçi örgütleri özellikleri
12 Yeniliğin örgüte getirdiği yararlar
13 Yenilik yönetimi
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

M.Akif Helvacı, 2004. Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi.Nobel Yayın Dağıtım.
Editör:H.Basri Memduhoğlu, Kürşad Yılmaz, 2010.Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Pegem A Yayıncılık
Editörler: Cevat Elma, Kamil Demir (2007).Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. Pegem A Yayıncılık

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 8