Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri EYT 535 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Eğitim örgütlerinde veri ve bilgi kavramlarının farkında olunulması ve bilginin etkili yönetiminin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Veri, bilgi, bilginin sınıflanması, bilgi toplumu kavramı, bilginin sosyal, kültürel ve ekonomik tanımları, örgütsel bilginin özellikleri, bilginin yönetimi, bilginin elde edilmesi ve değerlendirilmesi, bilgi yönetiminin öğeleri, bilgi yönetiminin ilkeleri, bilgi yönetiminin süreçleri, bilgi yönetiminde insan ve teknoloji unsurları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilgi Toplumu Kavramı, Bilginin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Tanımları söyleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Bilgi Yönetiminin Öğeleri, İlkeleri ve söyleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Bilgi Yönetiminde İnsan ve Teknoloji Unsurlarını yorumlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Bilgi Yönetimi Süreçlerini sıralama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Bilginin Yönetimini açıklama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Veri, Bilgi ve Bilginin Sınıflanmasını anlatma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veri
2 Bilgi
3 Bilginin Sınıflanması
4 Bilgi Toplumu Kavramı
5 Bilginin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Tanımları
6 Örgütsel Bilginin Özellikleri
7 Ara Sınav
8 Bilginin Yönetimi
9 Bilginin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi
10 Bilgi Yönetiminin Öğeleri
11 Bilgi Yönetiminin İlkeleri
12 Bilgi Yönetiminin Süreçleri
13 Bilgi Yönetiminde İnsan ve Teknoloji Unsurları
14 Bilgi Yönetiminde İnsan ve Teknoloji Unsurları
Resources
Course Notes
Course Resources Elma, Cevat; Kamile Demir (2003). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık
Balay, Refik ve Diğerleri (2004). Öğrenen Örgütler. Ankara: Sandal Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 177
Total Workload / 25 (Hours) 7.08
dersAKTSKredisi 8