Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşimlar EYT 533 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU,
Course Assistants Arş. Gör. Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencileri, eğitim denetiminin temelleri hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Course Content Denetimin Amaç ve Kavramları, Eğitim Denetimin Amaçları, Eğitim Denetiminin Özel Yönleri, Eğitim Denetimi Rolleri,Sınıf Yönetiminin Farklı Boyutları, Denetim Uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Denetimin Amaç ve Kavramlarının neler olduğunu söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Sınıf Yönetiminin Farklı Boyutlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Eğitim Denetimi Rolleri, Teknik ve Metotlarını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Denetimde yeni yaklaşımları değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Eğitim Denetiminin Özel Yönlerini anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Farklı Denetim Yaklaşımlarını karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Denetimin Amaç ve Kavramları
3 Eğitim Denetimin Kavramları
4 Eğitim Denetimin Amaçları
5 Farklı Denetim Yaklaşımları
6 Eğitim Denetiminin Özel Yönleri
7 Denetim İlkeleri
8 Denetim Teknik ve Metotları
9 Eğitim Denetimi Rolleri
10 Eğitim Denetiminin Sorumlulukları
11 Denetim Türleri
12 Sınıf Yönetiminin Farklı Boyutları
13 Denetim Uygulamaları
14 Denetim Uygulamaları
Resources
Course Notes
Course Resources BAŞARAN,İbrahim Ethem(2000).Örgütsel Davranış.Ankara:Bilim kitap.
EREN, Erol(1998).. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta BasımYay,
ÖZKALP Enver ve Çiğdem KIREL. Örgütsel Davranış. İstanbul:Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 8