Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Eğitim Sistemi EYT 529 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI,
Course Assistants Arş. Gör. Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Türk Eğitim Sistemini tanır ve Türk Eğitim Sisteminin sorunlarının çözümüne ilişkin duyarlılık geliştirir.
Course Content Eğitim ve eğitim sistemi kavramları, eğitim sisteminin diğer sistemlerle ilişkisi, eğitim sisteminin görevleri, Türk millî eğitim sisteminin tarihsel gelişimi, Türk millî eğitiminin genel amaçları, özel amaçları, ilkeleri, Türk milli eğitim sisteminin örgütsel yapısı¸ Türk eğitim sistemini düzenleyen esaslara göre eğitimin ilkeleri, Türk eğitim sisteminin nicel durumu, Türk eğitim sisteminin nitel durumu¸ Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme, Türk eğitim sisteminde yönetici, uzman ve denetici yetiştirme, Türk eğitim sisteminde fırsat eşitliği, Türk eğitim sisteminin finansmanı, Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk eğitim sisteminin nicel ve nitel durumunu tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve fırsat eşitliği kavramlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Türk milli eğitim sisteminin örgütsel yapısını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Avrupa birliği sürecinde Türk Eğitim Sistemini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Türk millî eğitim sisteminin tarihsel gelişimini anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Türk eğitim Sisteminin sorunlarına çözüm önerileri geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Türk millî eğitiminin genel amaçları, özel amaçları, ilkelerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eğitim ve Eğitim Sistemi Kavramları, Eğitim Sisteminin Diğer Sistemlerle İlişkisi, Eğitim Sisteminin Görevleri
2 Türk Millî Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi
3 Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları, Özel Amaçları, İlkeleri
4 Türk Milli Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı
5 Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Esaslar
6 Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Esaslara Göre Eğitimin İlkeleri
7 Türk Eğitim Sisteminin Nicel Durumu
8 Türk Eğitim Sisteminin Nitel Durumu
9 Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme
10 Türk Eğitim Sisteminde Yönetici, Uzman ve Denetici Yetiştirme
11 Türk Eğitim Sisteminde Fırsat Eşitliği
12 Türk Eğitim Sisteminin Finansmanı
13 Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Başaran, İbrahim.(1994). Türk Eğitim Sistemi. Ankara.
Erdoğan, İrfan(2002).Yeni Bin Yıla Doğru Türk Eğitim Sistemi. Sorunlar ve Çözümler. Sistem Yayıncılık.
Akçay, Cengiz (2007). Türk Eğitim Sistemi. Anı Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 8