Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Örgütlerinde Liderlik EYT 527 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. OSMAN TİTREK,
Course Assistants Arş. Gör. Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencilerin liderlik tanımları ve liderlik türleri hakkında bilgi sahibi olma ve eğitim örgütlerinde liderlik kavramını bilmeleridir.
Course Content Liderlik kavramı, liderlik yaklaşımları(özellikler yaklaşımı), liderlik yaklaşımları(davranışsal yaklaşımı), liderlik yaklaşımları(durumsal yaklaşımı), liderlikte yeni paradigmalar (öğretimsel liderlik), kültürel liderlik, süper liderlik, moral liderlik, dönüşümcü liderlik¸ vizyoner liderlik, liderlik araştırmaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Liderlik kavramı ve yaklaşımlarını söyleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
2 Kültürel liderlik, süper liderlik ve moral liderlik türlerini açıklama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
3 Liderlik araştırmalarını örnekleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
4 Liderlik araştırmaların değerlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
5 Dönüşümcü liderlik ve vizyoner liderlik özelliklerini söyleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
6 Liderlikte yeni paradigmaları karşılaştırma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Liderlik kavramı
2 Liderlik Yaklaşımları(Özellikler Yaklaşımı)
3 Liderlik Yaklaşımları(Davranışsal Yaklaşımı)
4 Liderlik Yaklaşımları(Durumsal Yaklaşımı)
5 Liderlikte Yeni Paradigmalar (Öğretimsel Liderlik)
6 Ara Sınav
7 Kültürel Liderlik
8 Süper Liderlik
9 Moral Liderlik
10 Dönüşümcü Liderlik
11 Vizyoner Liderlik
12 Liderlik Araştırmaları
13 Liderlik Araştırmaları
14 Liderlik Araştırmaları
Resources
Course Notes
Course Resources Vehbi Çelik (2000), Eğitimsel Liderlik, Pegem A Yayınları.

Berne Bridge (2003), Eğitimde Vizyoner Liderlik ve Etkin Yöneticilik, Beyaz Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 8