Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Denetiminin Kuramsal Temelleri EYT 523 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU,
Course Assistants Arş. Gör. Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans öğrencilerinin eğitim denetiminin kuramsal temelleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlama.
Course Content Denetimin tanımı ve kapsamı, denetimin tarihsel gelişimi, müfettiş nitelikleri, eğitim denetiminin kavramları, inceleme ve araştırma yapma, rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme, kurum teftişi, ders teftişi, teftişte değerlendirme ve soruşturmalar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kurum Teftişi ve Ders Teftişi basamaklarını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Öğretmen ve Okul Değerlendirmeye yönelik model geliştireblme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Müfettiş Nitelikleri Hakkında Açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Denetimin Tanımı, Kapsamı Ve Tarihsel Gelişimini Söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Soruşturma aşamalarını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Soruşturma Örneği Hazırlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
7 Öğretmen ve Okul Değerlendirmenin gerekliliğini tartışabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
8 Denetimin Planlanması ve Kavramlarını kendi cümleleri ile ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Denetimin Tanımı
2 Denetimin Kapsamı
3 Denetimin Tarihsel Gelişimi
4 Müfettiş Nitelikleri
5 Müfettiş Nitelikleri
6 Ara Sınav
7 Eğitim Denetiminin Kavramları
8 Denetimin Planlanması
9 İnceleme ve Araştırma Yapma
10 Rehberlik, Mesleki Yardım ve İşbaşında Yetiştirme
11 Kurum Teftişi
12 Ders Teftişi
13 Teftişte Değerlendirme
14 Soruşturmalar
Resources
Course Notes
Course Resources Haydar Taymaz (2000), Teftiş, Pegem A Yayınları.

Hüseyin Başar (2000), Eğitim Denetçisi, Pegem A Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 177
Total Workload / 25 (Hours) 7.08
dersAKTSKredisi 8