Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Örgütsel Kişilik EYT 519 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Yaşayan sistemler olarak örgütlerin de kişilik geliştirdiğini fark ettirebilme. Sağlıklı örgütsel kişiliğin örgüt amaçlarına ulaşmadaki öneminin farkındalığını sağlama.
Course Content Kişilik, örgütsel kişilik, örgüt kültürü, örgüt iklimi, örgütlerde sağlıklı ve sağlıksız kişilik, örgütsel amaçların yapılanma ve kişilik üzerindeki etkileri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tanımlanan kişilik türlerini örgütlere uyarlayabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
2 Örgütsel kişilikle ilgili sorunları açıklayabilme, örneklendirebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Sağlıklı örgütsel kişiliğin önemini tartışma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
4 Örgütsel kişilikle ilgili temel kavramları tanımlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
5 Örgütlerin kişilikle ilgili nasıl sorunlar yaşayabileceklerini kestirebilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
6 Örgüt amaçlarının, örgütsel yapılanma ve kişiliğe etkilerini tartışma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kişilik, kimlik vb. kavramlar bilgisi
2 Kişilik türleri ve örgüte uyarlanması
3 Örgüt kültürü
4 Örgüt iklimi
5 Örgütsel amaçların kişiliğe ve yapıya etkileri
6 Örgütsel kaynakların kişiliğe etkileri
7 Toplumsal çevrenin örgütsel kişiliğe etkisi
8 Yöneticilerin örgütsel kişiliğe etkileri
9 Küreselleşmenin örgütsel kişiliğe etkileri
10 Sağlıklı sağlıksız örgütsel kişilik
11 Örgütsel savunma mekanizmaları
12 Örgütsel kişilikle ilgili araştırmaların incelenmesi
13 Örgütlerde kişilikle ilgili sorunlar belirleme
14 Örgütsel kişilikle ilgili araştırma desenleme
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Maisonneuve, J. (2005). Sosyal Psikoloji. (E. Aktar, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
2. Fromm, E. (2004). Toplumsal Bilinçaltının Araştırılması. İstanbul: Arıtan Yayınevi.
3. Altun, S. A. (2001). Örgüt Sağlığı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
4. Freedman, J. L., Sears, D. O., & Carlsmıth, J. M. (2001). Sosyal Psikoloji.
5. Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
6. Köknel, Ö. (1997). Kişilik. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
7. Fromm, E. (1994). Sevginin ve Şiddetin Kaynağı. İstanbul: Payel Yayınevi.
8. Külebi, A. (1986). Grup Dinamiğinde İnsan Davranışı. Ankara: Bilim Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 15 15
Final 1 25 25
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 8