Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Eğitim Yönetimi EYT 517 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI,
Course Assistants Arş. Gör. Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans öğrencilerinin farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini tanımalarını sağlamak böylece öğrencilere eleştirel bir bakış açısı kazandırmak.
Course Content Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı,Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi,Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri,Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci,Merkezi Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (Türk Eğitim Sistemi),Fransız Eğitim Sistemi,Yerel Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (İngiliz Eğitim Sistemi),A.B.D. ,Alman,Norveç,Finlandiya ve Japon Eğitim Sistemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karşılaştırmalı eğitim yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Karşılaştırmalı eğitim yönetiminin tarihçesini anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Eğitim yönetimi türlerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Japon Eğitim Sistemini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Fransa ve ABD eğitim sistemlerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Alman ve Norveç eğitim sistemlerini karşılaştırma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı
2 Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi
3 Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri
4 Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci
5 Merkezi Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (Türk Eğitim Sistemi)
6 Fransız Eğitim Sistemi
7 Ara Sınav
8 Yerel Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (İngiliz Eğitim Sistemi)
9 A.B.D. Eğitim Sistemi
10 Alman Eğitim Sistemi
11 Hem Merkezi Hem de Yerel Yönetim Odaklı Eğitim Sistemleri (Japon Eğitim Sistemi)
12 Norveç Eğitim Sistemi
13 Finlandiya Eğitim Sistemi
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes Erdoğan, İrfan. (2000). Çağdaş Eğitim Sistemleri. Ankara: Sistem Yayıncılık<br>Demirel, Özcan. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 8