Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Örgütlerinde Duygusal Zekâ EYT 507 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN TİTREK
Course Lecturers
Course Assistants

Dr. Gözde SEZEN GÜLTEKİN

Course Category
Course Objective

Zeka ve duygusal zeka hakkında bilgi sahibi olma ve duygusal zekanın eğitim yönetimindeki öneminin farkında olma.

Course Content

Zekâ Kavramı, Zekâ Kavramının Tarihi Gelişimi, Çoklu Zekâ, Duygusal Zekâ, Duyguları Anlama, Duyguları Yönetme, Duyguları Harekete Geçirme (Motivasyon), Empati, Sosyal Becerilerde Uzmanlaşma, Duygusal Zekâyı Geliştirmenin Gereği, Yetişkinlerin Sosyal ve Duygusal Yeterlikleri, Örgütlerde Duygusal Zekâyı Geliştirme, Liderlik ve Duygusal Zekâ, Örgütlerde Duygusal Zekâyı Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Örnek Olaylar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Duygusal Zeka ve Boyutlarını Sıralama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Zeka Kavramı ve Tarihsel Gelişimi Hakkındaki Bilgileri İfade Etme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Örgütlerde Duygusal Zekâyı Geliştirmeyi Sorgulama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Örgütlerde Duygusal Zekâyı Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Örnek Olaylar Söyleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Duygusal Zekâyı Geliştirmenin Gereğini Tartışma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Duyguları Anlama ve Yönetmenin Önemini Anlatma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Zekâ Kavramı
2 Zekâ Kavramının Tarihi Gelişimi
3 Duygusal Zekâ
4 Duyguları Anlama
5 Duyguları Yönetme
6 Duyguları Harekete Geçirme (Motivasyon)
7 Ara Sınav
8 Empati
9 Örgütlerde Duygusal Zekâyı Geliştirme
10 Yetişkinlerin Sosyal ve Duygusal Yeterlikleri
11 Duygusal Zekâyı Geliştirmenin Gereği
12 Liderlik ve Duygusal Zekâ
13 Örgütlerde Duygusal Zekâyı Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Örnek Olaylar
14 Örgütlerde Duygusal Zekâyı Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Örnek Olaylar
Resources
Course Notes
Course Resources

Goleman, Daniel (2000). Duygusal Zekâ. Ankara: Varlık Yayınları.
Cooper, Robert and Sawaf, Ayman(2000). Liderlikte Duygusal Zekâ. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Erçetin, Şule (2001). Örgütsel Zekâ. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Erçetin, Şule (2004). Örgütsel Zekâ ve Örgütsel Aptallık Ankara: Nobel Yayıncılık.
Titrek, Osman (2004). Öğrenen Örgütlerde Duygusal Zekayı Geliştirme. Öğrenen Örgütler. Ed. Elma Cevat ve Doğan, Elife. Ankara: Sandal Yayıncılık.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 8