Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Örgütsel Davraniş EYT 502 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN YAMAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN,
Course Assistants Arş. Gör. Gözde SEZEN GÜLTEKİN
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı örgütün, örgüt iklimi, örgüt kültürü ve örgütsel davranışın temel amaçlarını öğretmektir.
Course Content Etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş, toplam kalite yönetimi, formal liderliğin okuldaki ilkeleri, sosyal bağlamda başarı, demokratik eğitim, eğitimde fırsat eşitliği, eğitimde akreditasyon, okullarda kalite uygulamaları, eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar, etkili okul ve üretken okul kavramlarına giriş.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örgüt kültürü hakkında yargılamada bulunur Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Örgütsel davranış ve örgütün kalitesi arasında benzetim kurar Anlatım, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranışın neler olduğunu açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerini Değerlendirir Anlatım, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış arasındaki ilişkiyi tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Örgütün inanış, davranış ve tutumları hakkında yorumda bulunur Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranış
2 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış
3 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerinin Değerlendirilmesi
4 Örgütlerde Gruplar
5 Örgüt Kültürü
6 Örgütte İnanışlar Davranışlar ve Tutumlar
7 İklim ve Kültür Kavramları
8 Örgütsel Kültür Tipleri
9 Örgüt İklimi ve Kültürünün Örgütsel Önemi
10 Kalite ve Örgüt Arasındaki ilişki
11 Örgütsel Gelişim ve Örgütsel Davranış
12 Yönetim Teorileri ve Örgütsel Davranış
13 Kişilik Farklılıkları ve Tiplerinin Değerlendirilmesi
14 Örgütlerde Gruplar
Resources
Course Notes
Course Resources BAŞARAN,İbrahim Ethem(2000).Örgütsel Davranış.Ankara:Bilim kitap.
EREN, Erol(1998).. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta BasımYay,
ÖZKALP Enver ve Çiğdem KIREL. Örgütsel Davranış. İstanbul:Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 15 15
Final 1 30 30
Total Workload 193
Total Workload / 25 (Hours) 7.72
dersAKTSKredisi 8