Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Yönetimi EYT 511 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Okul yönetimi ve okul yönetiminde karşılaşılabilecek yönetim kavramları hakkında bilgi sahibi olma.
Course Content Yönetim bilimi, eğitim ve okul yönetimi, okul yönetiminde rol oynayan ögeler, okulda yönetim süreçleri (örgütleme), okulda yönetim süreçleri (karar verme, iletişim), okulda yönetim süreçleri (eşgüdümlüme, planlama), okulda yönetim süreçleri (etki, değerlendirme), eğitim programının yönetimi, öğrenci hizmetlerinin yönetimi, insan kaynaklarının yönetimi, genel hizmetlerin yönetimi, okul-çevre ilişkileri, okul yöneticisinin davranışı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okulda Yönetim Süreçlerini Söyleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Eğitim Programının, insan Kaynaklarının ve Genel Hizmetlerin Yönetimini açıklama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Örgüt Geliştirmeye Yönelik Bir Proje Hazırlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Yönetim Bilimi ve Okul Yönetimi Hakkında Temel Kavramları Tanımlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Okul Yönetiminde Rol Oynayan Ögeleri Tartışabilme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Okul-Çevre ilişkileri ve Okul Yöneticisinin Davranışını Söyleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetim Bilimi
2 Eğitim ve Okul Yönetimi
3 Okuldaki Mevcut Sistem
4 Bir Okul Etkili Hale Getirme
5 Okulda Yönetim Süreçleri (Karar Verme, İletişim vb.)
6 Ara Sınav
7 Okuldaki Vizyon ve Değişimi Yönetme
8 Okul Yönetiminde Liderlik
9 Öğrenen Örgüt Olarak Okul ve Gelişimi
10 Okulu Zeki Bir Örgüt Haline Getirme
11 İnsan Kaynaklarının Yönetimi
12 Genel Hizmetlerin Yönetimi, Eğitim Programının Yönetimi, Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi
13 Okul-Çevre İlişkileri
14 Okul Yöneticisinin Davranışı
Resources
Course Notes
Course Resources Haydar Taymaz (2000), Okul Yönetimi, Pegem A Yayınları.
Musa Gürel (2005), Okul Yönetimi, Eğitim Kitabevi.
İrfan Erdoğan (2008), Eğitim ve Okul Yönetimi, Alfa Yayınları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 193
Total Workload / 25 (Hours) 7.72
dersAKTSKredisi 8