Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Kurma ve Geliştirme EYT 562 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN TİTREK
Course Lecturers
Course Assistants

Dr. Gözde SEZEN GÜLTEKİN

Course Category
Course Objective

Dersin amacı eğitim yönetimi ve denetimi öğrencilerinin, eğitim sisteminin en önemli örgütü olan okulun yapısının nasıl oluşturulacağını ve okulun mevcut yapısının nasıl geliştirileceğini kavrama

Course Content

Okul nedir, mevcut okulların bölümleri nelerdir, okul kurmada dikkat edilmesi gereken hususlar, okul yöneticisinin rolleri nelerdir, okul yöneticisi nasıl lider olabilir, çağdaş okulların temel özellikleri nelerdir, okulda güç kavramı ve etkisi, demokrasi ve okul yönetimi, serbestçi okul yönetimi nasıl olmalıdır, okul geliştirme neden önemlidir, okulu geliştirirken nelere dikkat etmelidir, okulda değişim kavramı, okulda vizyon ve misyon belirleme, okulda yeni sistem ve değerleri benimsetme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okulun ve Mevcut Okulların Bölümlerinin Neler Olduğunu Söyleme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Yeni ve Çağdaş Bir Okul Modeli Tasarlama Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Okul Yöneticilerinin Rollerinin Neler Olduğunu Açıklama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Mevcut Bir Okuldaki İstenmeyen Durumları Düzeltmeye Yönelik Yeni Bir Model Sunma Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Okul Kurmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarını Tanımlama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Okulda Yeni Sistem ve Değerlerin Neler Olduğunu Tartışma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Okul Nedir?
2 Mevcut Okulların Bölümleri Nelerdir?
3 Okul Kurmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
4 Okul Yöneticisinin Rolleri Nelerdir
5 Okul Yöneticisi Nasıl Lider Olabilir
6 Çağdaş Okulların Temel Özellikleri Nelerdir?
7 Okulda Güç Kavramı ve Etkisi
8 Demokrasi ve Okul Yönetimi
9 Serbestçi Okul Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
10 Okul Geliştirme Neden Önemlidir?
11 Okulu Geliştirirken Nelere dikkat etmelidir?
12 Okulda Değişim Kavramı
13 Okulda Vizyon ve Misyon Belirleme
14 Okulda Yeni Sistem Ve Değerleri Benimsetme
Resources
Course Notes
Course Resources

Ali Balcı (2000), Örgütsel Gelişme, Pegem A Yayıncılık.

Haydar Taymaz (2000), Okul Yönetimi, Pegem A Yayıncılık.

Yüksel Özden(2005), Okulu Yeniden Kurmak, Nobel Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 193
Total Workload / 25 (Hours) 7.72
dersAKTSKredisi 8