Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Örgütsel Yenileşme ve Liderlik EYT 503 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Liderlik kavramı ve örgütsel yenileşme hakkında temel bilgi sahibi olma.
Course Content Liderlik Kavramı, Liderlik Yaklaşımları, Liderlik Kuramları, Lider-Liderlik, Liderin Kişisel Özellikleri, Öğretim Liderliği, Örgütsel Gelişim ve Doğası.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Liderlik yaklaşımlarını karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
2 Lider, yönetici, liderlik kavramlarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
3 Etkin öğretim liderliğinin nasıl olabileceğini kendi cümleleri ile açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
4 Liderlik kuramlarını karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
5 Örgütsel yenileşme ve doğasını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
6 Liderlik kavramı ve kuramlarıın neler olduğu söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Liderlik Kavramı
2 Liderlik Kavramı
3 Liderlik Yaklaşımları
4 Liderlik Yaklaşımları
5 Liderlik Kuramları
6 Liderlik Kuramları
7 Ara Sınav
8 Lider-Liderlik
9 Liderin Kişisel Özellikleri
10 Öğretim Liderliği
11 Örgütsel Yenileşme
12 Örgütsel Yenileşme
13 Örgütsel Gelişim ve Doğası
14 Örgütsel Gelişim ve Doğası
Resources
Course Notes
Course Resources Berna Bridge 2003, Eğitimde Vizyoner Liderlik ve Etkin Yöneticilik, Beyaz Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 188
Total Workload / 25 (Hours) 7.52
dersAKTSKredisi 8