Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri EYT 521 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN TİTREK
Course Lecturers Prof.Dr. OSMAN TİTREK,
Course Assistants

Dr. Gözde SEZEN GÜLTEKİN

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı öğrencilerin yönetimin temel kavramları bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Course Content

Yönetimin Temel Kavramlarına Giriş, Klasik Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Neoklasik Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Modern Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Postmodern Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları, Örgüt ve Birey, Yönetim Teorisi, Genel Hizmetlerin Yönetimi, Parasal Kaynağın Yönetimi, Öğrenci Kaynağının Yönetimi, Eğitim Programlarının Yönetimi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yönetim Teorisinin temel kavramlarını söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Öğrenci Kaynağının ve Eğitim Programlarının Yönetimini kendi cümleleri ile ifade eder Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Genel Hizmetlerin ve Parasal Kaynağın Yönetimini özetler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Klasik, Neoklasik, Modern Postmodern Yönetim Teorisinin Temel Varsayımlarını karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Yönetimin Temel Kavramlarını söyler Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Yönetim kuramlarının eğitim örgütlerindeki uygulamalarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetimin Temel Kavramlarına Giriş
2 Klasik Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları
3 Neoklasik Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları
4 Modern Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları
5 Postmodern Yönetim Teorisinin Temel Varsayımları
6 Ara Sınav
7 Örgüt ve Birey
8 Yönetim Teorisi
9 Yönetim Teorisi
10 Genel Hizmetlerin Yönetimi
11 Parasal Kaynağın Yönetimi
12 Öğrenci Kaynağının Eğitim Programlarının Yönetimi
13 Eğitim Programlarının Yönetimi
14 Eğitim Programlarının Yönetimi
Resources
Course Notes
Course Resources

BAŞARAN, i. Ethem. Yönetime Giriş. Ankara: A.Ü. E.B.F. yayınları, 1984
BURSALIOĞLU, Ziya. Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama. Ankara: A.Ü. E.B.F. yayınları, 1985.
KOÇEL, Tamer. İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları, 1998.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
9 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Eğitim yönetimi ve denetimi alanında teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip eder, ileri düzeyde kullanır. X
13 Okulların kültürü ve okullardaki örgütsel davranışa ilişkin temel ve yeni kuram ve yaklaşımları bilir ve buna dayalı bir olaya nasıl çözüm üretebileceğini kavrar. X
14 Bir örgüt olarak okullardaki hizmetlerin neler olduğunu kavrar ve bu hizmetleri hangi çağdaş örgütsel yaklaşımlarla geliştirebileceğine ilişkin bir vizyon sahibi olur. X
15 Okulu yönetirken temel yasal ve yönetsel hususları bilir ve uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 188
Total Workload / 25 (Hours) 7.52
dersAKTSKredisi 8