Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Ilişkiler ULZ 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerinin ilk yarıyılında alan ile ilgili temel kavramları öğretmek. Uluslararası İlişkiler teorileri ile örgütler konusunda giriş aşamasında bilgilendirmek. Bölgesel ve küresel sorunlar ve ilişkileri bu kavram ve teoriler çerçevesinde tartışma ve anlamlandırmanın ilk adımlarını atmak. Doğru bilgi ve bilimsel yöntemlerle ülkemizin barışçıl ve müreffeh bir şekilde diğer devletlerle ilişkilerini geliştirmelerinin zeminini tartışmak.

Course Content

Belli başlı Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika kavramları, dış politikanın çevresi, dış politika stratejileri, amaçları, araçları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası hukukun yaptırım sorununu örnek olaylar çerçevesinde açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Devletlerin temel dış politika tercihlerini ve gerekçelerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Uluslararası sistemde günümüzde ve geçmişte nasıl bir güç dağılımı olduğunu verilere dayanarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Bilinen kavramlar çerçevesinde, önceki dönemlere ait politik tercihler anlatılır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Uluslararası ilişkilerin nasıl bir siyasal sistemde cereyan ettiğini açıklar. Tartışma, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Portfolyo,
6 Global sorunları, uluslararası hukukun eksiklikleri ve uluslararası ortam şartlarında çerçevesinde analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Uluslararası politikada yaşanan güncel gelişmeleri uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını kullanarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Belli başlı Türk dış politik sorunları ile fırsatları, ele alnına kavramları çerçevesinde tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Uluslararası İlişkilerin aktörlerini tanımlar ve onların rollerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Komşu ülkelerin dış politikaları anlatılarak, tartışılır. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
11 Türkiye´nin öncülüğünde veya ortaklığında kurulmuş uluslararası örgütleri karşılaştırarak anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
12 Devletlerin dış politika kararlarının şekillenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Portfolyo,
13 Uluslararası İlişkiler bilim dalının gerekliliği, amaçlaları öğretilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
14 Uluslararası sistemdeki güç dağılımı ile devletlerin dış politikaları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
15 Uluslararası Politika aracı olarak diplomasi, ekonomi, propaganda ve savaşı karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uluslararası İlişkiler dersinin gerekliliği, ders programı, katkı payları Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika. Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü. Uluslararası İlişkiler Sözlüğü.
2 Uluslararası İlişkiler Aktörleri, Yaklaşımları, milli güç. Aynı kaynaklar, ilave makaleler
3 Ulusal Güç, Uluslararası Sistem Aynı kaynaklar, ilave makaleler
4 Karar, Oyun Teorileri Aynı kaynaklar, ilave makaleler
5 Uluslararası İlişkiler stratejileri: Yalnızcılık, Tarafsızlık, Bağlantısızlık Aynı kaynaklar, ilave makaleler
6 İttifaklar Aynı kaynaklar, ilave makaleler
7 Dış politika hedefleri: Statüko, Emperyalizm, Prestij Politikaları Aynı kaynaklar, ilave makaleler
8 Ara Sınav Aynı kaynaklar, ilave makaleler
9 İttifak çeşitleri Aynı kaynaklar, ilave makaleler
10 Diplomasi ve Propaganda Aynı kaynaklar, ilave makaleler
11 Uluslararası Ekonomik İlişkiler Aynı kaynaklar, ilave makaleler
12 Çatışma ve Savaş Aynı kaynaklar, ilave makaleler
13 Dış Müdahale ve İçişlerine Kaırışma Aynı kaynaklar, ilave makaleler
14 Aynı kaynaklar, ilave makaleler
Resources
Course Notes
Course Resources

Faruk Söznmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi
Uluslararası İlişkiler Sözlüğü
Her derste verilen makale ve kitaplar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 17
1. Ödev 15
2. Kısa Sınav 18
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6