Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Hukuk ULZ 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. ENSAR MUSLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Uluslararası ilişkilerin yürütülmesine ilişkin hukuki ilke ve kuralların öğrenilerek uluslararası sistemin yapısına ve işleyişine dair kavrayışın derinleştirilme sağlanmaktadır.
Course Content Uluslararası toplumun ve buna uygulanan hukukun gelişim süreci, uluslararası hukuka vücut veren unsurlar olarak uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun süjeleri, öne çıkan süje olarak devletin tanınması süreci ve devletin mekansal kuralları, bir tüzel kişi olarak devletin eylemde bulunma biçimi ve uluslararası hukukun devlet eylemlerine getirdiği sınırlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası hukuk kavramları öğrenilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Uluslararası ilişkilere vücut veren eylemlerin hukuki altyapısı ve sınırları kavranır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Uluslararası hukukun gelişim süreci öğrenilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Uluslararası ihtilafları hukuki bakış açısıyla analiz etme becerisi kazanılır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Uluslararası toplumun yapısına ve işleyişine ilişkin anlayış kazanılır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Derse ilişkin genel bilgiler, Uluslararası Toplum ve Uluslararası Hukuk Hüseyin Pazarcı s. 1-33
2 Uluslararası Hukuk Kurallarının Oluşturulması (Andlaşmalar) s. 33-104
3 Uluslararası Hukuk Kurallarının Oluşturulması (Devamı), Uluslararası Hukukun Kişileri (Devletler) s. 104-181
4 Uluslararası Hukukun Kişileri (Devletler Dışındaki Birimler), 1. Kısa Sınav (s. 1-230), Ödev Konularının Belirlenmesi s. 181-230
5 Uluslararası Hukukun Mekansal Kuralları s. 233-319
6 Uluslararası Hukukun Uluslararası Düzeydeki Ekonomik İlişkilere Yönelik Kuralları, Uluslararası Hukuk Düzeninde Yeralma, Ödev Teslimi s. 319-367
7 Uluslararası İlişkilerin ve Faaliyetlerin Yürütülmesi, 2. Kısa Sınav (s. 230-399) s. 367-399
8 Ara Sınav (s. 1-399)
9 Uluslararası Hukuka Uyulmasının Sağlanması s. 399-443
10 Uluslararası Toplumda Uyuşmazlıkların Çözümü s. 443-507
11 Kuvvet Kullanılması ve Silahlı Çatışmalar (Kuvvet Kullanma Yetkisi, Silahların Denetimi ve Silahsızlanma, Silahlı Çatışmalar Uluslararası Hukukuna Giriş, Silahlı Çatışmaların Başlaması ve Hukuksal Durum) s. 507-572
12 Kuvvet Kullanılması ve Silahlı Çatışmalar (Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi) s. 572-632
13 Kuvvet Kullanılması ve Silahlı Çatışmalar (Silahlı Çatışmaların Durdurulması, Sona Ermesi ve Hukuksal Durum, Silahlı Çatışmalar Nedeniyle Devletlerin, Kişilerin ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu) s. 632-669
14 Genel Tekrar, Anlaşılmayan Kısımları Anlatılması ve Öğrenci Sorularının Cevaplandırılması
Resources
Course Notes Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6