Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Siyasi Hayati ULZ 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BÜNYAMİN BEZCİ
Course Lecturers
Course Assistants

Araş. Gör. Soner Tauscher

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, Osmanlı modernleşmesi sonrası Türk Siyasal Hayatındaki önemli olayları, aktörleri ve tarihsel değişim süreçlerini incelemektir. Derste öğrencilere Türk siyasal hayatındaki değişim süreçlerini analiz etme becerisi ve güncel sorunları tarihsel perspektifte çözümleme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.

Course Content

Derste Osmanlı modernleşmesi ile Cumhuriyet Türkiye´si arasındaki süreklilikler ve değişim süreçleri ele alınacaktır. Cumhuriyetin kurucu iradesinin oluşumu ve demokratik dönüşümleri analiz edilecektir.
Darbelere rağmen gelişen demokratik süreç analiz edilerek Türk siyasallığını oluşturan taraflar irdelenecektir. Türkiye´de siyasetin modernite sonrası siyasal sorunlarla baş edebilme kapasitesi çözümlenerek günümüz siyasal sorunlarının çözümüne ışık tutulacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Demokrasinin ve sivil toplumun Türk Siyasi Hayatındaki yerini ve önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Siyasal hayatın dönüşüm ve süreklilik parametlerini analiz eder.
3 Siyasi hayatın sorunlarına ve olgularına eleştirel bir tarzda yaklaşır ve genel kanaatleri sorgular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türk Siyasi Hayatındaki değişimleri tarihsel arka planını ile birlikte yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türk siyasal hayatındaki güncel sorunların nedenlerini sorgular.
6 Siyasi hayatın olaylarını ekonomik, toplumsal yapılarla ilişkilendirir ve fikir boyutunu çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Türk modernleşmesinin başarılı yönlerini tespit eder ve demokratik konsolidasyonun sorunlarını çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Türk siyasal hayatını dönemlere ayırarak inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Türk Siyasi Hayatında yaşanan olayları tanımlar ve tasvir eder.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Modernleşmesi: 1839-1876 Gökhan Çetinsaya, Kalemiyeden Mülkiyeye Tanzimat Zihniyeti, Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi içinde; ss: 54-71. Niyazi Berkes, Türkiyede Çağdaşlaşma, YKY Yayınları, ss:213-148.
2 Geleneksel- Modernite İkileminde II. Abdülhamit Dönemi: 1876-1909 Şükrü Hanioğlu, Siyasi Temsil Olayının Osmanlıdaki Yeri, Türkiyede Politik Değişim ve Modernleşme, ss. 360-368. Kemal Karpat İslamın Siyasallaşması, 7. ve 8. Bölümler
3 1908 Devrimi ve İttihat ve Terakki: 1908- 1914 Baran Hocaoğlu, II. Meşrutiyet İktidar ve Muhalefet İlişkileri 1908- 1913, kedi kitapevi, İstanbul, Ekim 2010, ss:15-112. Şükrü Hanioğlu, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt:5, ss: 1382-1399.
4 I. Dünya Savaşı: 1914-1922 Selim İlkin, Bölüm 3: İttihat ve Terakki Döneminde Dış Dünya ve Uygulanan Dış Politika İlhan Tekeli Cumhuriyetin Harcı, Köktenci Modernitenin Doğuşu, ss:79-105. Erik J. Zürcher, Bağımsızlık Savaşı, Modernleşen Türkiyenin Tarihi, ss:192-233.
5 Cumhuriyetin Kurucu İradesinin Oluşumu: 1923-1936 Hasan Bülent Kahraman, Siyasal Analiz, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, 1920-1960, Agora Yay. 2010, ss.3- 111.Kemal Karpat, Cumhuriyet Halk Partisi 1923-1945,Türkiyede Siyasal Sistemin Evrimi: 1879- 1980, İmge Yay., ss: 47-83.
6 Tek Parti Döneminde Muhalefet: 1922- 1942 Cem Emrence, Dünya Krizi ve Türkiye de Toplumsal Muhalefet, Serbest Cumhuriyet Fırkası (1930), Modern Türkiyede Siyasi Düşünce, Cilt: 7, İletişim Yayınları 2005. Erik J. Zürcher, Hesaplaşma: 1926 Temizlikleri, MilliMücadelede İttifakçılık, s:201-239
7 II. Dünya Savaşı ve Yeniden Kurulan Dünya Düzeninde Türkiye: 1936- 1950 Hasan Bülent Kahraman, Tek Partiden Çoğulcu Siyasete, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, 1920-1960, Agora Yay. 2010, ss.157- 243.
8 Türkiye´de Demokrasinin Kuruluşu ve Demokrat Parti: 1950-1960 Hasan Bülent Kahraman, 1950-60 Arası Dönem, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, 1920-1960, Agora Yay. 2010, ss.247-350.
9 II. Cumhuriyetin Kurucu İradesinin Oluşumu ve Siyasetin Parçalanması: 1960- 1971 Ersin Kalaycıoğlu, 1960 Sonrası Türk Politik Hayatına Bir Bakış, Demokrasi- Neo-Patrimonyalizm ve İstikrar, Türkiye De Politik Değişim ve Modernleşme,2009. Murat Belge, Sol, Geçiş Sürecinde Türkiye, Der: Irvin Schick, E.A. Tonak, 2006, s:156- 189.
10 Soğuk Savaşın Cephe Ülkesi Türkiye´de Siyasi Kaos ve 1980 Darbesi: 1971- 1983 Tanel Demirel, Adalet Partisi, Modern Türkiyede Siyasi Düşünce, Cilt: 7, İletişim Yayınları 2005, ss: 549-583.
11 Neoliberalizm, Özal ve ANAP Dönemi: 1983- 1993 Ömer Çaha, Türkiyede Sivil Toplum ve Demokrasi (1983- 1991), Türkiyenin Politik Tarihi, Ed. Adem Çaylak, vd. Savaş Yay., 2009, ss.567-585. Muhittin Ataman, 1983- 1991 Döneminde İç Politika: Özallı Yıllar, Türkiyenin Politik Tarihi, 2009, ss:587-601.
12 Postmodern Kimlik Tartışmaları, Ekonomik Kriz ve İslamcılığın Yükselişi: 1993- 1997 Necmi Erdoğan ve Fahriye Üstüner, 1990larda Siyaset Sonrası Söylemler ve Demokrasi, Modern Türkiyede Siyasi Düşünce, Cilt: 7, İletişim Yayınları 2005, ss: 658- 665. Nuri Bilgin, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, Bağlam yay., Ankara, 1997.
13 28 Şubat Darbesi, Kemalist Nostalji ve Ekonomik Çöküş: 1997- 2001 Esra Özyürek, Modernlik Nostaljisi: Kemalizm, Laiklik ve Gündelik Hayatta Siyaset. Hikmet Kırık, Kamusal Alan ve Demokrasi: Örtünme Sorununu Yeniden Düşünmek.
14 AK Parti Sonrası Siyasal Dönüşüm Hakan Yavuz, AK Parti: Toplumsal Değişimin Yeni Aktörleri, Kitap yay. 2010.
Resources
Course Notes
Course Resources

Hasan Bülent Kahraman, Tek Partiden Çoğulcu Siyasete, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I, Agora Yay. 2010.
Hasan Bülent Kahraman, Tek Partiden Çoğulcu Siyasete, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi II, Agora Yay. 2010.
Ali Yaşar Sarıbay, Ersin Kalaycıoğlu, Türkiye´de Politik Değişim ve Modernleşme, Dora yay. 2009.
Erik J. Zürcher, Modernleşen Türkiyenin Tarihi, İletişim yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
2. Kısa Sınav 5
2. Ödev 5
3. Ödev 5
4. Ödev 5
5. Ödev 5
6. Ödev 5
7. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 6