Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Diş Politikasi ULZ 500 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SİBEL AKGÜN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders Türkiye dış politikasına ilişkin tarihsel bir analiz sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle dersin temel içeriği Cumhuriyetin kuruluğuşundan bugüne kadar Türkiye dış politikasını olgu, kavram ve tartışmalar temelinde ele almaktadır
Course Content Dersin temel içeriği Cumhuriyetin kuruluğuşundan bugüne kadar Türkiye dış politikasını olgu, kavram ve tartışmalar temelinde ele almaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Günümüz uluslararası sistemin belirgin özelliği küreselleşme gerçeğinden hareketle, ulusal ve uluslararası süreç, gelişme ve sorunları, tarih ve gelecek perspektifınde, bilimsel yöntemlerle tanımlama, anlamlandırma, analiz etme bilgi ve becerisi kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk Dış Politikasındaki güncel konular ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk Dış Politikasına ilişkin gelişmeleri tarihsel bir zemine yerleştirme ve olaylar arasında karşılaştırma yapma yeteneği kazanmak
4 Türkiyenin dış politikası ile iç siyasal gelişmeler arasında bağlantı kurabilme becerisine sahip olmak
5 Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler kavramlarını ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebimek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Dünya konjonktüründe Türkiyenin siyasi yapılanması hakkında bilgi sahibi olarak yorum yapabilme yeteneğini kazanmak ve konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Teorik ve Kavramsal tartışmalar
2 Türkiye Dış Politikasının Temel İlkeleri ve Teorisi
3 Atatürk Dönemi Türkiye Dış Politikası ( 1923- 1939 )
4 1939- 1945 arası Türkiyenin Dış Politikası
5 Batı Bloku Ekseninde Türkiye- 1( 1945- 1960 )
6 Göreli Özerklik Dönemi ( 1960- 1980 )
7 Batı Bloku Ekseninde Türkiye- 2 ( 1980- 1990 )
8 Ara Sınav
9 Soğuk Savaşın Sonu ve Türkiyenin Dış Politikası
10 Küreselleşme Ekseninde Türkiye ( 1990- 2001 )
11 Değişen Dinamikler ve 21. Yüzyıl Başlangıcında Türkiyenin Dış Politikası
12 2007ye kadar Türkiyenin Dış Politikası
13 2007 sonrası Türkiyenin Dış Politikası
14 Sonuç ve Değerlendirmeler
Resources
Course Notes Baskın Oran (Edt.), Türk Dış Politikası Cilt 1 1919- 1980, İstanbul: İletişim Yayınları <br>Baskın Oran (Edt.), Türk Dış Politikası Cilt 2 1980-2000, İstanbul: İletişim Yayınları<br>Zeynep Dağı (Edt.), AK Partili Yıllar Orion Kitabevi, 2006
Course Resources William Hale, Türk Dış Politikası 1774- 2000, Mozaik, 2003
Philip Robins, Takım Elbiseliler ve Üniformalılar, Arkadaş Yayınları, 2009.
Oral Sander/Melek Fırat, Türkiye´nin Dış Politikası, İmge Yayınları, 2006.
Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yay., İstanbul, 2002.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 13 13
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 7 7
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6