Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyasi Tarih ULZ 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İSMAİL EDİZ
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Nesrin Kenar

Course Category
Course Objective

Modern çağ öncesi geniş bir bakış açısıyla dünya siyasetindeki olayları incelemek ve bugüne ışık tutmak. Özellikle I. Dünya ve II. Dünya Savaşından sonraki siyasi gelişmelerden günümüze kadar olan tarihi süreci öğrenip, değerlendirmek ve değişen dengeleri kavramak.

Course Content

XIX. y.y. Avrupa ve Amerika´daki siyasi gelişmeler, Osmanlı Devleti ve Avrupa ilişkileri, sömürgecilik ya da diğer adıyla emperyalist politikalar, I. ve II Dünya savaşları ve etkileri, Soğuk Savaş dönemi ve sonrası, endüstri devrimi, İtalyan ve Alman Birlikleri, Amerika,Orta Doğu ve Doğu Asya´daki gelişmeler, I. Dünya Savaşı ve sonuçları gibi Siyasi Tarih özetle, devletlerin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılarıyla, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Siyasi Tarih ile ilgili karmaşık olay, gelişme ve konuları belirler ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Siyasi Tarih alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur, bunları kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Edinilen bilgi ve becerileri kullanır ve analitik düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
4 Siyasi Tarih ile ilgili sorunlara yönelik olarak olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
5 Uluslararası İlişkiler?in gerekli kıldığı disiplinlere mensup takımlarla kollektif çalışma yetisini geliştirir. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
6 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte sahip olunan bilgi ve fikirleri analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
7 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Siyasi Tarih ile ilgili konularda bilgilendirir, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi,
8 Siyasi Tarih ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi,
9 Başta uluslararası çatışmalar olmak üzere alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir, uzlaşma seçenekleri geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fransız Devrimi Öncesi Avrupa ve Dünya
2 Fransız devrimi ve sonuçları (1789-1815), Viyana Kongresi, 1830-1848 devrimleri
3 Osmanlı rönesansı ve Batı Avrupa ile gelişen diplomasi, Endüstri devrimi ve sonuçları, Alman ve İtalyan ulusal birlikleri
4 Emperyalizm, XIX. yüzyılda Avrupa ve Osmanlı diplomasisi
5 Avrupa-Dışı Dünya: Batı karşıtı hareketler, Amerika, Orta ve Doğu Asya gelişmeleri
6 Osmanlı Devletinin parçalanması ve I. Dünya savaşı öncesi bunalımlar, I. Dünya savaşı ve sonuçları
7 1919-1939 yılları arasındaki Dönemin önemli Gelişmeleri
8 İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)
9 ARA SINAV
10 Savaş Sonrasında Dünya Güçler Dengesi ve Gelişmeleri
11 Soğuk Savaş Dönemi
12 Uluslararası İlişkilerde Yeni Etkenler ve Değişimler
13 Savaştan Sonra Türk Dış Politikası ve gelişmeleri (1945-1990)
14 Kıbrıs ve Ege Sorunları-Türk Yunan ilişkileri, Amerika, AB, Balkanlar, Orta Doğu ve Doğu Asya gelişmeleri
Resources
Course Notes <p>Rifat U&ccedil;arol, Siyasi Tarih ( 1789- 2010 ), İstanbul, Der Yay.,Fahir Armaoğlu, 19. ve 20. Y&uuml;zyıl Siyasi Tarihi, Ankara, Alkım Yay.,Oral Sander, Siyasi Tarih 1- 2, İmge Kitapevi, Ankara, 2002.<br /> Oral Sander, İlk&ccedil;ağlardan G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze Siyasi Tarih, Ankara 2003<br /> William H. McNeill, D&uuml;nya Tarihi, (&ccedil;ev. Alaeddin Şenel), Ankara 2004<br /> Diğer Kaynaklar<br /> Ateş, Toktamış, Siyasal Tarih, İstanbul 1982,<br /> Bowle, John, Worl History, New York 1958<br /> Brzezinski, Zbigniw, B&uuml;y&uuml;k &Ccedil;&ouml;k&uuml;ş, (&ccedil;ev. G. Keskil, G. Pakkan), Ankara 1990.<br /> Chateaubriand, A. De, Napol&eacute;on Bonaparte, (&ccedil;ev. Yaşar Nabi), İstanbul 1969.<br /> Gaxotte, Pierre, Fransız İhtilali Tarihi, (&ccedil;ev. S. Tiryakioğlu), İstanbul 1962.<br /> Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, I. D&uuml;nya Harbinde T&uuml;rk Harbi, c.I-VIII, Ankara 1970<br /> Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, s. V,VI, VII Ankara 1956.<br /> Sagay, Reşat, XIX. ve XX. Y&uuml;zyıllarda B&uuml;y&uuml;k Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası &Ouml;nemli Meseleler, İstanbul 1972.<br /> Shaw, Stanford J.,Shaw, Ezel Kural,Osmanlı İmparatorluğu ve Modern T&uuml;rkiye, İstanbul 1983.<br /> Soboul, Albert, 1789 Fransız İnkıl&acirc;bı Tarihi, (&ccedil;ev. Şerif Hulus&icirc;), İstanbul 1969.<br /> Sorel, Albert, Avrupa ve Fransız İhtil&acirc;li, (&ccedil;ev. N. S. &Ouml;rik), İstanbul 1949<br /> Taylor, Ajp, History of World War I, London 1974<br /> &Uuml;&ccedil;ok, Coşkun, Siyasal Tarih, Ankara 1967.</p>
Course Resources

Ateş, Toktamış, Siyasal Tarih, İstanbul 1982,
Bowle, John, Worl History, New York 1958
Brzezinski, Zbigniw, Büyük Çöküş, (çev. G. Keskil, G. Pakkan), Ankara 1990.
Chateaubriand, A. De, Napoléon Bonaparte, (çev. Yaşar Nabi), İstanbul 1969.
Gaxotte, Pierre, Fransız İhtilali Tarihi, (çev. S. Tiryakioğlu), İstanbul 1962.
Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, I. Dünya Harbinde Türk Harbi, c.I-VIII, Ankara 1970
Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, s. V,VI, VII Ankara 1956.
Sagay, Reşat, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası Önemli Meseleler, İstanbul 1972.
Shaw, Stanford J.,Shaw, Ezel Kural,Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul 1983.
Soboul, Albert, 1789 Fransız İnkılâbı Tarihi, (çev. Şerif Hulusî), İstanbul 1969.
Sorel, Albert, Avrupa ve Fransız İhtilâli, (çev. N. S. Örik), İstanbul 1949
Taylor, Ajp, History of World War I, London 1974

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6