Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Siyasi Düşünceler Tarihi ULZ 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İRFAN HAŞLAK
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ensar Kıvrak

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı Eski Yunan Siyasal Düşüncesi´nden Fransız Devrimi´ne ve Fransız Devrimi´nden 19. yüzyılın sonuna dek geçen sürede batı dünyasında üretilmiş olan siyasi düşünceyi analiz etmek; özellikle liberalizm, demokrasi ve sosyalizmin ortaya çıkışını modernite bağlamında ele almaktır.

Course Content

Eski Yunandan başlayarak orta çağ ve toplumsal sözleşme düşünürleri bağlamında devlet, iktidar, insan doğası, adalet, eşitlik ve özgürlük konuları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ütopik ve bilimsel sosyalizmin neyi ifade ettiğini bilir; Marx´ın yöntem ve düşüncesini tanır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Totaliter ideolojiler olan Faşizm ve Nasyonel-Sosyalizmi bilir ve bu ideolojileri ortaya çıkaran koşulları tanır; anarşizmin, anarko-sendikalizmin ve sosyal devletin arka planını ile tarihsel argümanlarını bilir ve analiz eder. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Adalet, iktidar, özgürlük ve eşitlik gibi konuların erken dönem düşünürler ve farklı siyasal ideolojiler tarafından nasıl ele alındığını karşılaştırmalı olarak analiz eder. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Roma siyasal düşüncesinin ve Hristiyan siyasal düşüncesinin batı siyasal düşüncesi üzerindeki etkisini inceler. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
5 Eski Yunan siyasal düşüncesini ve bu düşüncenin çağdaş dünyayı anlamadaki önemini kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
6 Fransız Devrimi´nin siyasal düşünce, çağdaş siyasal kurumlar, liberal düşünceye katkısı bakımından ele alır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Derse Giriş: Dersin Konusu, amacı ve planı Kaynakçanın ilgili kısımları
2 İlkçağda Siyasal Düşünce I (Sofistler ve Sokrates) Kaynakçanın ilgili kısımları
3 İlkçağda Siyasal Düşünce II (Platon ve Aristoteles) Kaynakçanın ilgili kısımları
4 Ortaçağda Siyasal Düşünce (Aquinalı Thomas ve İbn-i Haldun) Kaynakçanın ilgili kısımları
5 Modern Çağda Siyasal Düşünce I (Machiavelli, Morus, Bodin ve Bossuet) Kaynakçanın ilgili kısımları
6 Modern Çağda Siyasal Düşünce II (Locke, Montesquieu, Rousseau ve Sieyes) Kaynakçanın ilgili kısımları
7 Yakınçağda Siyasal Düşünce I (Fransız Devrimine Tepkiler) Kaynakçanın ilgili kısımları
8 Yakınçağda Siyasal Düşünce II (Liberalizm ve Demokrasi) Kaynakçanın ilgili kısımları
9 ARA SINAV
10 Yakınçağda Siyasal Düşünce III (Sosyalizm: Marksizm Öncesi ve Sonrası) Kaynakçanın ilgili kısımları
11 Yakınçağda Siyasal Düşünce IV (Anarşizm ve İhtilalci Sendikalizm) Kaynakçanın ilgili kısımları
12 Yakınçağda Siyasal Düşünce V (Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm) Kaynakçanın ilgili kısımları
13 Sosyal Devlet Kaynakçanın ilgili kısımları
14 Liberalizm Yeniden: Rawls, Hayek ve Nozick Kaynakçanın ilgili kısımları
Resources
Course Notes
Course Resources

GÖZE, Ayferi (2000), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayınları, İstanbul.
ARNHART, Larry (2004), Siyasi Düşünce Tarihi: Platon´dan Rawls´a, Adres Yayınları, Ankara.
TANNENBAUM,Donald ve David Schultz (2005), Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Adres Yayınları, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 3 2 6
Final 1 12 12
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 6