Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Ilişkiler Teorisi ULZ 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TUNCAY KARDAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Göv. Ensar Muslu
Course Category
Course Objective Uluslararası İlişkiler disiplininde geliştirilen eski ve yeni teorilerin tanıtımı.
Course Content Bu ders öğrencilerin kuram ve kavramlar çerçevesinde olaylara bakabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenecektir. Hâkim kuramların öğretilmesinin yanında sosyal teorideki yeni yaklaşımlara paralel olarak öğrencilerin Uİ teorilerini yeniden düşünmelerine olanak sağlanacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uİ disiplinindeki önemli teorik yaklaşımlardan haberdar olmak Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Güncel uluslararası hadiselerin teorik ve kavramsal arka planını açığa çıkarmayı bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Hâkim ve yeni gelişmekte olan kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavramsal Konular: Devlet, Aktör, Yapı, Kültür
2 Metodolojik Konular: Dünya politikası nasıl çalışılır?
3 Teori ve pratikte realizm
4 Klasik realizm
5 Neo-realizm
6 Ofansif Realizm
7 Neo Klasik Realizm
8 Liberalizm - Çoğulculuk
9 Kurumsal Liberalism
10 Marksizm ve Uluslararası İlişkiler
11 Dünya Sistemi Teorisi
12 Yeşil Politikalar
13 Postyapısalcılık
14 Sonuç: Sonrası ne?
Resources
Course Notes Scott Burchill et. al. (2012) Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küre: İstanbul(fourth edition)
Course Resources Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith (eds.), (2007) International Relations Theories: Discipline and Diversity, New York: Oxford University Press.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6