Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yakinçağ Siyasi Tarihi ULI 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SİBEL AKGÜN
Course Lecturers Doç.Dr. SİBEL AKGÜN,
Course Assistants Arş. Gör. Ensar MUSLU
Course Category
Course Objective Yüksek Lisans öğrencilerine 19. ve 20. yüzyıllarda dünyadaki belli başlı olayları,sebeplerini ve sonuçlarını analiz ederek ,anlatmak
Course Content Dünyayı etkileyen ulusal veya uluslar arası siyasal olayların aktarılması. Belirlenen konularla ilgili araştırmalar yapılması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencilerin ulusal ve uluslararası kaynakları analiz etmesini hedefler. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
2 Derste verilen bilgilerin analiz ve müzakere edilmesini amaçlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Bilimsel yayın yapılmasını teşvik eder. Grup Çalışması, Ödev,
4 19. ve 20. yy. siyasi tarihinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini amaçlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Öğrencilerin ders konuları ile ilgili güncel bilgilerle donatılmış kaynaklara ulaşmalarını amaçlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Derslerde bu kaynaklara dayanarak 19-20 yy. dünyasındaki gelişmeler ile ilgili bilimsel değerde bilgiler vermeyi hedefler. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, tarih ve Siyasi Tarih Kavramlarını Analiz/ tarışma kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
2 19. Yüzyıl ve Yakınçağ´a Başlangıç/ Vestfalyan Düzen- Devrimler Dönemi kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
3 Sömürgecilik/ Emperyalizm, Avrupa Dışı dünya, Avrupa Uyumu kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
4 Ulusçuluk, Avrupa Uyumunun Bozulması kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
5 I. Dünya savaşı Öncesi Durum kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
6 I. Dünya savaşı, savaş gelişmeleri, Wilson İlkeleri- Bolşevik Devrimi kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
7 Ara Sınav kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
8 Paris Barış Antlaşmaları Düzeni kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
9 2. Dünya savaşı- Atlantik demeci- Savaş gelişmeleri- Sonuçları kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
10 Kurtarılmış Avrupa/ Bölünmüş Dünya, Soğuk Savaşın Başlangıcı ve Dinamikleri kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
11 Yumuşama Dönemi, Çok Kutupluluğa Geçiş kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
12 Soğuk Savaş Bitimi, Yeni Dinamikler kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
13 Yeni Dünya Düzeni kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
14 Genel Değerlendirme kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
Resources
Course Notes - Fahir Armaoğlu;20.yy. Siyasi Tarihi,(1914-1980),Ank.1989<br>- Oral Sander;Siyasi Tarih l-ll,Ank.,1989,1991<br>- Rıfat Uçarol;Siyasi Tarih (1789-1994),İst.,1995<br>- Coşkun Üçok;Siyasal Tarih,Ank.1978<br>- Toktamış Ateş;yasal Tarih,İst.,1997<br>- Louis Dallot;Siyasi Tarih,İst.,1966<br>- Karl Kaıser,Hans Peter Schwarz,Yeni Yüzyılda yeni dünya politikası,Sinemis yay.,Ank.,2005<br>- Küresel Güçler,Der. Fatma Sel Turhan,İst,2005<br>- 21.yy.’da Türk Dış Politikası,Der. İdris Bal,AGAM yay.An.,2006<br>- Faruk Sönmezoğlu,Uluslar arası Politika ve Dış Politika Analizi,Filiz yay., İst.1989<br>- Türk Dış Politikası’nın Analizi, Der. Faruk Sönmezoğlu,Der yay.,İst.,2004<br>- Sait Yılmaz,21.yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat,Alfa yay.İst.,2006<br>- Ömer Budak,Türkiye2nin Dünya ülkeleri Açısından Jeopolitik Önemi ve Avrasya’daki yeri,Bilge yay.,Ank.,2006<br>- Uluslar arası çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği,der.,Gamze Güngörmüş Kona,okumuş adam yay.,İst.2005<br>- Mesut Hakkı Caşin,Rus İmparatorluk Stratejisi,okumuş adam yay.,İst.,2006<br>- Türkiye ve Ortadoğu,Tarih,Kimlik,Güvenlik.Der., Meliha Benli Altunışık,Boyut kitap.,İst.,1999
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6