Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortadoğu Ekonomileri (Tr) ODC 585 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİH SAVAŞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ortadoğu ülkeleri ekonomik kalkınma bakımından ortak avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Görece genç nüfus, doğal kaynaklara bağımlılık, yönetim şekilleri ve yönetişim sorunları, siyasi istikrar(sızlık) gibi büyüme ve kalkınmayı etkileyen faktörlerin bölgesel görünümünün tanınması özel sektöre ve kamu sektörüne karar alma ve uygulamada yardımcı olacaktır
Course Content Derste ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları üzerinde durulacak, kalkınma teorileri tartışılacak; beşeri sermaye, sosyal sermaye, doğal kaynaklar, yolsuzluk, demokrasi, beyin göçü, ulusaşırı şirketler, dış yardımlar ve borçlanma, tasarruf ve sermaye birikimi kalkınma bağlamında ele alınacak ve para ve maliye politikalarının kalkınmaya etkisi irdelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekonomik sorunlara çözümler geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Ülkelerin ekonomik göstergelerini karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Klasik ve Neoklasik Büyüme Teorileri ve Kalkınmacı ve Heteredoks Teorileri inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Temel Makroekonomik Kavramları öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Az gelişmişliğin ana nedenlerini irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Makroekonomik Kavramlar
2 Klasik ve Neoklasik Büyüme Teorileri
3 Kalkınmacı ve Heteredoks Teoriler
4 Nüfus, Eğitim ve Beşeri Sermaye
5 Sosyal Sermaye
6 Doğal Kaynaklar, Çevre ve Kalkınma
7 Yolsuzluk
8 Yönetim Biçimleri ve Kalkınma
9 Beyin Göçü ve Kalkınma
10 Ulusaşırı Şirketler
11 Dış Yardımlar ve Dış Borçlar
12 Tasarruf ve Sermaye
13 Para ve Maliye Politikaları ve Kalkınma
14 Ülke Örnekleri
Resources
Course Notes
Course Resources Devlin, Julia C. (2010) Chaleges of Economic Development in the Middle East and North Africa Region, World Scientific Studies in International Economics Vol. 8, World Scientific.

Richards, Alan and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East, Routledge, 2007

Kar, Muhsin ve Sami Taban (2005), İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve Siyasal Faktörlerin Rolü, Bursa: Ekin.
Kar, Muhsin ve Sami Taban (2004), Kalkınma Ekonomisi- Seçme Konular, Bursa: Ekin.

Cyper, James M., and James L. Dietz (1997), The Process of Econmic Development, First Edition, New York: Routledge
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 25 25
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6