Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Soğuk Savaş Sonrasi Amerikan Diş Politikasi ULI 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Soğuk savaş sonrası ABD dış politikası, bölgesel ve global düzeydeki etkileri ve uluslararası sistemin yeniden yapılandırılma çabaları tartışılacak.

Course Content

Bu derste öncelikle Amerikan dış politikasında süregelen gelenek ve bunun bugünkü dış politika karar sürecine etkisi ele alınacaktır. Bu süreçte özellikle 20 yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa coğrafyasında gündeme gelen önemli gelişmeler karşısında ABD dış politikasındaki tedirginliğin sürdürülmeye çalışılmasının nedenleri irdelenecek. İki savaş arası meydana gelen gelişmelerin Washington?daki karar vericilerin Avrupa?daki gelişmelere müdahil olunması kararı incelenecek. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte kendisini bir Avrupa gücü olarak bulan ABD?nin Truman?la öne çıkan müdahaleci geleneğinin ne kadar Monroe ile başlatılan geleneğe uyduğunun inceleneceği derslerde ABD başkanlarının dış politikalarını doktrin adı altında nasıl belirlediklerini, bunda Kongre?nin, baskı gruplarının, kamuoyunun, bürokrasinin, başkanın ve diğerlerinin etkisinin hangi düzeyde olduğu incelenecek. Soğuk Savaş sonrası gelişmelerin ABD dış politikasındaki etkisi ve yeni bir uluslararası sistemin oluşturulması çabasında Washington?un çabalarının 11 eylül ile birlikte aldığı yön ve uluslararası alanda Amerikan müdahaleciliğinin aldığı yeni boyut ve bunun yarattığı sorunlar tartışılacak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni uluslar arası istikrarsızlığı inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 ABDnin bölge politikaları hakkında sunum hazırlayarak, teorik bilgilerini örnek olay çalışması ile uygulama alanı bulur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 ABDnin önümüzdeki dönemde izlemesi muhtemel politikaları hakkında öngörüde bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 ABDnin uluslar arası siyasetteki etkisini, tarihsel ve teorik açılardan analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 ABDnin bölge politikalarını karşılaştırmalı olarak değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 ABDnin yeni dünya düzeni üzerine ortaya koyduğu teorik ve jeopolitik anlayışlarını belli bir süreç içerisinde ve karşılaştırmalı olarak analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 ABD Başkanlarının politikalarını karşılaştırmalı olarak irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Amerikan dış politikasında geleneğin etkisi. Amerikan dış politikasında değerler ve politikalar.
2 Global müdahale ve Soğuk Savaş?ın ortaya çıkışı. Tahdit (Containment) politikası, Soğuk Savaş döneminde mütabakat ve buna karşı çıkış süreci.
3 Nixon-Kissinger yılları detant (yumuşama) dönemi (1969-76). Carter-Reagan yılları: Karşılıklı bağımlılıktan ikinci soğuk savaş dönemine (1977-1988).
4 Tahdit-Çevreleme döneminin aşılma sürecine girilmesi: Bush-Clinton yılları. (Soğuk Savaş sonrası dış politika).
5 Bürokrasinin dış politikadaki rolü.
6 Kamu oyu, Çıkar grupları, Medya, Kongre, İstihbarat, Dışişleri Bakanlığı, Ordu, Beyaz Saray dış politika sürecinde nasıl bir rol oynar?
7 George W. Bush: 11 eylül ve Hegemonyanın yeniden inşası sürecine geçiş.
8 Washington?un Hegemonyasını sürdürmede Büyük Orta Doğu Projesi?nin önemi.
9 Obama dönemi Amerikan dış politikası.
10 Enerji Kaynakları üzerinde yeni dönem hegemonya yarışı.
11 ABD ve Latin Amerika.
12 ABD ve AB
13 NATO ve yeni güvenlik
14 Realizmden İdealizme, İdealizmden Realizme Amerikan Global Siyaseti.
Resources
Course Notes
Course Resources

Steven W. Hook ve John Spanier, Amerikan Dış Politikası İkinci Dünya Savaşından Günümüze, İnkılap Yayınları.

Tayyar Arı, Amerika'da Siyasal Yapı Lobiler ve Dış Politika, Dora Yay.

Gültekin Sümer, Amerikan Dış Politikasının Kökenleri ve Amerikan Dış Politik Kültürü, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt:3, Sayı:19, Güz 2008, s. 119-144.

 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6