Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Küreselleşme Tartişmalari ve Uluslararasi Ilişkiler ULI 521 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, Soğuk Savaşın bitimiyle tartışılmaya başlayan Tarihin Sonu ve Medeniyetler Çatışması tezlerini ele alarak küreselleşme teorileri ışığında değerlendirmektir. Küreselleşmeyi çeşitli yönleriyle inceleyerek 11 Eylül, ABD Hegemonyası ve sonrasını bu bağlamda düşünmek bu dersin hem bittiği ve hem de başladığı yere dönmek olacaktır
Course Content Küreselleşmeyi çeşitli yönleriyle inceleyerek tarihin sonu, medeniyetler çatışması tezlerini, soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin dönüşümü sürecinde Küreselleşme olgusunun siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan tanımlanması; küreselleşme ile ilgili uluslararası politika sorunlarının analizi ve 11 Eylül ve sonrasındaki ABD hegemonyasını bu bağlamda tartışmak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünya sorunlarına daha kapsamlı bakar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Tahlil etme yetisi gelişir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Literatüre katkı koymayı hedefler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Medeniyet Perspektifi geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Küreselleşme olgusunun içeriğini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Küreselleşme olgusunun uluslararası ilişkilere etkisini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Küreselleşme nedir? ders notu kısmında belirtilmiştir.
2 Küreselleşme ve modernite ders notu kısmında belirtilmiştir.
3 Küreselleşme ve Dünya sistemi ders notu kısmında belirtilmiştir.
4 Küreselleşme ve Ulus-devlet ders notu kısmında belirtilmiştir.
5 Küreselleşme ve Ekonomi ders notu kısmında belirtilmiştir.
6 Küreselleşme Eleştirileri I ders notu kısmında belirtilmiştir.
7 Küreselleşme Eleştirileri II ders notu kısmında belirtilmiştir.
8 Ara Sınav
9 Küreselleşme ve Din ders notu kısmında belirtilmiştir.
10 Küreselleşme ve Tarihin Sonu ders notu kısmında belirtilmiştir.
11 Küreselleşme ve Medeniyetler Çatışması ders notu kısmında belirtilmiştir.
12 Küreselleşme, Terör ve 11 Eylül ders notu kısmında belirtilmiştir.
13 Küreselleşme ve ABD Hegemonyası ders notu kısmında belirtilmiştir.
14 Genel Tekrar ders notu kısmında belirtilmiştir.
Resources
Course Notes 1. hafta: * Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Bursa: Alfa, 1999).<br>*Manfred B. Steger, Küreselleşme (Ankara: Dost Kitabevi).<br>* E. Fuat Keyman, Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri, Global Yerel Eksende Türkiye içinde, E.Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (der.) (Bursa:Alfa, 2000), ss. 17-38.<br>*Peter L Berger ve Samuel Huntington, Bir Küre Bin bir Küreselleşme (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003).<br>**Aytekin Yılmaz, İkinci Küreselleşme Dalgası (Ankara: Vadi, 2004).<br>**Marshall McLuhan ve Bruce R. Powers, Global Köy (İstanbul: Scala Yayıncılık, 2001).<br>2. hafta: *Roland Robertson, Glokalleşme: Zaman-Mekan ve Homojenlik-Heterojenlik, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay, Ankara:Vadi yayınları, 1996, ss. 113-138<br>*Jonathan Friedman, Küresel Sistem, Küreselleşme ve Modernitenin Parametreleri, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay (Ankara:Vadi yayınları, 1996), ss.81-112.<br>3. hafta: *Anthony D. King, Kültür, Küreselleşme Ve Dünya-Sistemi (Bilim Ve Sanat Yay.,1999).<br>**Roland Robertson, Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çeviren Ümit Hüsrev Yolsal (Ankara: Bilim ve Sanat, 1999).<br>** Ali Yaşar Sarıbay, Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme (İstanbul: Everest, 2004).<br>4. hafta: *Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti (İstanbul: Bakış, 2002).<br>*Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (İstanbul: Everest yayınları, 2003).<br>**Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, 3.baskı).<br><br>5. hafta: *Paul Hirst ve Grahame Thomson, Küreselleşme Sorgulanıyor (Ankara: Dost Kitabevi, 2000).<br>** Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı (Plan B, 2003).<br>6. hafta: * Richard Falk, Yırtıcı Küreselleştirme: Bir Eleştiri (İstanbul: Küre, 2001).<br>* William K. Tabb, Ahlaksız Fil: 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Sosyal Adalet Mücadelesi, çeviren Ercüment Özkaya (Ankara: Epos, 2002). <br>7. hafta: ** Jeremy Brecher, Tim Castello ve Brendan Smith, Aşağıdan Küreselleşme (İstanbul: Aram Yayınları, 2002).<br>** M. Kemal Aydın, Sermayenin Küreselleşmesi (İstanbul: Değişim, 2003).<br>9. hafta: *Ali Yaşar Sarıbay, Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam, Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam içinde, derleyenler E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (Ankara:Vadi Yayınları, 1998), ss. 14-33.; * Richard Falk, Küreselleşme ve Din (İstanbul: Küre,<br>10. hafta: *Francis Fukuyama, Tarihin Sonu mu?, çeviren Y. Kaplan (Ankara: Vadi yayınları, 1998).<br>**Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çeviren Zülfü Dicleli (İstanbul:Gün Yayıncılık, 1999, 2.baskı).<br>11. hafta: *Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması, çeviren M. Yılmaz (Ankara: Vadi yayınları, 1997).<br>**Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, (Okuyanus yayınları, 2002).<br>**Harald Müller, Kültürlerin Uzlaşması, çeviren Ali Çimen (İstanbul: Timaş, 2001).<br>** Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlaki Bunalımları, Çeviren Lale Çam Yeşiltaş (İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2000).<br>12. hafta: *Michael Mann, Küreselleşme ve 11 Eylül, New Left Review Türkiye Seçkisi, 2001/2, ss. 141-171.; *E. Fuat Keyman, Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül, Modernite, Kalkınma ve Öteki Sorunsalı, Doğu Batı, yıl 5, sayı 18, 200<br>13. hafta: * Joseph S. Nye Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu (İstanbul: Literatür Yayınları, 2003).
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6