Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye ULI 534 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkiye´nin dış politikasının şekillenmesinde çok önemli bir yere sahip olan Avrupa Birliği´nin nasıl ortaya çıktığının, başarılı bir proje olup olmadığının, kurumlarının ve ortak politikalarının öğrenilmesi. Türkiye´nin AB ile ilişkilerinin seyrinin incelenmesi. Sosyal hayatın her alanını etkileyen bir üyelik sürecinin öğrenciler tarafından detaylı olarak bilinmesinin sağlanması
Course Content Ders üç aşamadan oluşacaktır. öncelikle genel olarak Avrupa Birliği ve AB-Türkiye ilişkileri anlatılacak. ardından makaleler üzerinden kon ile ilgili analizler yapılacak ve son kısımda da öğrencilerin ödev sunumları yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Avrupa Birliğinin yapısını ve işleyişini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Avrupa Birliğinin dünya politikasındaki yerini tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türkiyenin muhtemel AB üyeliğinin sonuçlarını Türkiye ve AB açısından değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine Türkiyede yürütülen tartışmaları bilir ve yorumlar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 ) Avrupa Birliğini diğer uluslararası örgütlerden ayıran temel özellikleri analiz eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Avrupa Birliği politikalarının hangi süreçlerde şekillendiğini açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine Avrupa ülkelerinde yürütülen tartışmaları analiz eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gelişim sürecini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Avrupa Birliği?ne Genel Bakış: Tarihçe, Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
2 Avrupa Birliği?ne Genel Bakış: Kurumlar Belgin Akçay, İlke Göçmen, Avrupa Birliği, Seçkin Yayınları, 2012
3 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihsel Gelişimi Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
4 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Temel Sorunlar Şaban Çalış, Avrupa Birliği, Nobel Yayınları, 2005
5 Avrupa entegrasyon sürecinin temel dinamikleri Gökhan Akşemsettionoğlu, ?Avrupa Bütünleşme Projesinin ve Genişleme Sürecinin Temel Dinamikleri?, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 10, No: 1 (Yıl: 2011, ss. 1-18
6 Avrupa entegrasyonunu açıklayan yaklaşımlar Sinem Akgül Açıkmeşe, ?Uluslararası İlişkiler Teorileri Işığında Avrupa Bütünleşmesi?, Uluslararası İlişkiler, Cilt. 1, Sayı. 1 (Bahar 2004, s. 1-32
7 Avrupa Birliği?nin Geleceği ve Başlıca Sorunlar Sanem Baykal, ?Avrupa Birliği?nin Geleceği: Meşruiyet Sorunu, Anayasallaşma Süreci ve Bütünleşmenin Nihai Hedefi Üzerine?, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 1, Bahar 2004, s. 119-153
8 Ara Sınav
9 Türkiye-AB İlişkileri Analizi I Atilla Eralp ve Özgehan Şenyuva, ?Türkiye-Avrupa birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi ve Dönüşümü?, Türkiye, Avrupa, Avrupa Birliği, Seta Yayınları, Ankara, ss. 23-53
10 Türkiye-AB İlişkileri Analizi II Sanem Baykal, ?AB?yle İlişkiler?, Türk Dış Politikası Cilt 3, Baskın Oran (der.), İletişim Yayınları, İstanbul, 2013
11 Ödev sunumları
12 Ödev sunumları
13 Ödev sunumları
14 Ödev sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources **Hasan Mor, ?Avrupa (Birliği) Bütünleşme Süreci ve Sorunları?, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, Yıl: 2010, Sayı: 1, ss. 499-540
***Hüseyin Ağır, ?Avrupa Bütünleşmesinin Derinleşmesi ve Genişlemesi?, Muhsin Kar,

Sezgin Mercan, ?siyasal Bütünleşme Kuramları ışığında AB Genişlemesi?, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
***Nilüfer Karacasulu, ?Avrupa Entegrasyon Kuramları ve Sosyal
İnşacı Yaklaşım?, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 3, No: 9, 2007, ss.82-100
***Özlem Terzi, ?Avrupa?nın Birliği Avrupa?da Bütünleşmenin Tarihsel Dönüşümleri?, İstanbul Üniversitesi, SBF Dergisi, Sayı 25, Ekim 2001, ss. 244-259
****Hüseyin Kutay AYTUĞ, ?Bütünleşme Kuramlarının Avrupa Birliği Genişlemesine Bakışı?, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2008, Cilt: 15, Sayı: 1
Sanem Baykal, ?Avrupa Birliği?nde Anayasallaşma?, Avrupa Birliği Temel Konular, Çağrı Erhan vd. içinde İmaj Yayınevi, ss. 129-203
**Sanem Baykal, ?Reform Antlaşması ve Getirdikleri: Kurumsal Yapı Çerçevesinde Genel Bir Değerlendirme? Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 7, No: 1, Güz 2007, s. 45-67
***Beken Saatçioğlu, ?Avrupa birliği ve Demokratikleşme?, Avrupa Birliği, Belgin Akçay içinde.., ss. 653-670
Özlem Kaygusuz, ?Türkiye-AB İlişkilerinin ?Möbius? Şeridi: AKP Reformculuğunun ve AB Çokkültürlülüğü?, AKP Kitabı, İlhan Uzgel ve Bülent Duru (ed.), Phoenix Yayınları, Ankara, 2010
Week Documents Description size
0 ziya öniş mustafa kutlay makale 0.66 MB
0 EURO krizi ve demokratik meşruiyet 0.49 MB
0 Avrupa Birli__i___nin Ekonomik Krizi ve Kimlik Krizi[#240496]-208946 0.36 MB
0 10.21550-sosbilder.502634-740590 0.55 MB
0 10.21550-sosbilder.502634-740590 0.55 MB
0 yil-2017-cilt-22-sayi-kayfor15-yazi55-30122017 0.54 MB
0 mülteci sorunu ve Türkiye-AB İlişkileri 3.63 MB
0 The European Union s refugee crisis and rising functionalism in EU Turkey relations İNGİLİZCE MAKALE İSTEYENLER İÇİN 1.43 MB
0 ammeidaresi_makale 0.52 MB
0 5-Eser&Cicek-Avrupada-Asiri-Sag 0.51 MB
0 turkish studies 0.45 MB
0 ak parti dönemi 2.02 MB
0 PESCO_Avrupada_NATOya_Bir_Alternatif_mi 1.52 MB
0 10.32450-aacd.511238-623601 1.03 MB
0 10.32450-aacd.511238-623601 1.03 MB
0 10.24889-ifede.627263-909042 0.24 MB
0 çağatay özdemir 0.5 MB
0 Barack Obama D__nemi Avrupa Birli__i-ABD __li__kileri[#486337]-578976 0.71 MB
0 Avrupa-Amerika ilişkileri 0.31 MB
0 Hazar B__lgesinde Rusya ve AB Ekonomi-Politik __eki__mesi ve ___Ukrayna___ Fakt__r__[#3162 0.17 MB
0 5aef722ce8f76 1.19 MB
0 islamafobi hakan samur 0.5 MB
0 islamafobi murat aktaş 0.41 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6