Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eleştirel Jeopolitik ULI 533 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. OSAMA AMOUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective 1. Eleştirel jeopolitik kavramlarını anlamak ve analiz etmek
2. Bu kavramlar etrafından olan kuram ve tartışmaları analiz etmek
3. Öğrencilere bu alandaki çalışmalar hakkında bilgi sağlamak
4. Jeopolitiği tarihsel bağlamına oturtarak tartışmak
5. Bugunün jeopolitik tartışmalar konusunda eleştirel düşünebilmesini sağlamak
Course Content Ders üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada klasik jeopolitik teorinin ortaya çıkışı ve 20 yüzyıl Avrupa?sında nasıl pratiğe döküldüğünü incelenmektedir. İkinci aşamada ise eleştirel jeopolitik teorinin epistemolojik ve metodolojik tartışmaları ele alınmaktadır. Son aşamada ise eleştirel jeopolitik teoriden hareketle ABD, Avrupa ve Türkiye?de jeopolitik kültür ve gelenekler anlatılmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Siyasetin mekânsal işleyişi hakkında derinlemesine analiz yeteneği kazanır.
2 Dünya siyasetine ilişkin karmaşık olay, gelişme ve konular hakkında tartışmalar yaparak, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 Klasik ve eleştirel jeopolitik hakkında kavramları ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir.
4 Dünya siyaseti üzerine yapılan jeopolitik tartışmaları bilimsel yöntemlerle tanımlama, anlamlandırma, analiz etme bilgi ve becerisi kazanır.
5 Dış politika analizler hakkında farklı bir bakış açısı kazanır.
6 Farklı ülkelerin coğrafya ve jeopolitik siyasetleri arasında karşılaştırma yapma yeteneği kazanır.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Klasik Jeopolitiğe Giriş 1, 2, 3 (bkz. Kaynaklar)
3 Emperyalizm ve Klasik Jeopolitik Perspektif 4,5 (bkz. Kaynaklar)
4 İdeolojik Jeopolitik 6, 7 (bkz. Kaynaklar)
5 Eleştirel Jeopolitik 8, 9, 10, (bkz. Kaynaklar)
6 Jeopolitik Söylem Analizi, Dış Politika ve Güvenlik 11, 12 (bkz. Kaynaklar)
7 Vize Haftası 13, 14 (bkz. Kaynaklar)
8 Jeopolitik ve Kimlik İnşası 15 (bkz. Kaynaklar)
9 Postkoloniyal Jeopolitik 21 (bkz. Kaynaklar)
10 Popüler Kültür, Medya ve Jeopolitik 18, 19 (bkz. Kaynaklar)
11 9/11, Jeopolitik ve Terör 19,20 (bkz. Kaynaklar)
12 Jeopolitik Kültür /Gelenek 1: ABD 20 (bkz. Kaynaklar)
13 Jeopolitik Kültür /Gelenek 2: Arup 21 (bkz. Kaynaklar)
14 Jeopolitik Kültür /Gelenek 3: Türkiye 23, 24, 25 (Bkz. Kaynaklar
Resources
Course Notes 1. John Agnew, Geopolitics: Revisioning World Politics, Routledge, 1998<br>2. Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge, The Geopolitics Reader, Routledge, 2006. <br>3. David Atkinson and Klaus Dodds, Geopolitical Traditions: Critical Histories of a Century of Geopolitical Thought: Critical Histories of a Century of Political Thought, Routledge, 2000, Bölüm 1<br>4. H.J. Mackinder, ?The Geographical Pivot of History,? The geographical Journal (Vol. 23, No. 4, 1904), 421-437.<br>5. Gerry Kearns, Geopolitics and Empire (Oxford), 2011<br>6. Patrick Thaddeus Jackson, Civilizing the Enemy: German Reconstruction and the Invention of the West (Michigan, 2006)<br>7. Simon Dalby, Creating Second World War: The Discourse of Politics, The Guilford Press, 1990<br>8. G. Ó Tuathail (1999) Understanding Critical Geopolitics: Geopolitics and Risk Society in Geography, Geopolitics and Strategy, eds. Geoffrey Sloan and Colin Gray. London: Frank Cass, 1999.<br>9. Gearóid Ó Tuathail. Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.<br>10. S Dalby, G. Ó Tuathail (1994) The Critical Geopolitics Constellation: Problematizing Fusions of Geographical Knowledge and Power. Co-editors introduction to the special issue on Critical Geopolitics, Political Geography. 15, 451-456.4.<br>11. David Campbell, Writing Security, Minneapolis: University of Minnesota, 1998.<br>12. Lene Hansen, Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, Routledge, 2006.<br>13. Patrick Thaddeus Jackson, Civilizing the Enemy: German Reconstruction and the Invention of the West (Michigan, 2006)<br>14. Derek Gregory, The Colonial Present: Afghanistan, Palestine, Iraq(Blackwell, 2004)<br>15. Reviews of Gregory?s Colonial Present from Political Geography<br>16. Jason Dittmer, Popular Culture and Geopolitics: Popular Culture, Geopolitics, and Identity (Human Geography in the New Millennium), 2011.<br>17. Michael J. Shapiro, Cinematic Geopolitics, Routledge, 2008.<br>18. Dalby, S. (2004). Calling 911: Geopolitics, security and America?s new war. In: Brunn, S. (ed.) 11 September and its aftermath: the geopolitics of terror. London: Frank Cass, pp. 61?86.<br>19. Pain, Rachel & Smith, Susan, Fear: Critical Geopolitics and Everyday Life. (Ashgate, 2008).<br>20. Dan Deudney, Bounding Power (Princeton University Press, 2008)<br>21. David Atkinson and Klaus Dodds, Geopolitical Traditions: Critical Histories of a Century of Geopolitical Thought: Critical Histories of a Century of Political Thought, Routledge, 2000<br>22. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye?nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, 2001.<br>23. Pınar Bilgin, ?Türkiye Coğrafyasında Yalnız Güçlü Devletler Ayakta Kalabilir?: Jeopolitik Gerçeklerin Türkiye?deki Kullanımları?, Evren Balta Paker ve &#288;smet Akça (Ed.), Türkiye&#8223;de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti içinde, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010 <br>24. Lerna Yanık, ?Constructing Turkish ?Exceptionalism?: Discourses of Liminality and Hybridity in Turkish Foreign Policy?, Political Geography, Cilt. 30, Sayı: 2, 2011, ss. 80-89.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6