Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Resim Sanati SAN 306 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Course Assistants

Arş. Gör. Murat Alkan

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı  minyatür sanatını tanıtarak, üsluplar arası bağlantı kurulması amaçlanır.

Course Content

Selçuklu ve Osmanlı dönemi minyatür sanatının örnekleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metin- resim arasındaki ilişkiyi kurmayı öğrenir Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Nakkaşları ve Üsluplarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Minyatür sanatının kaynaklarını kullanmayı öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Osmanlı resim sanatı örneklerini kronolojik olarak tanır Anlatım, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
5 Minyatür sanatı terimlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Başkent ve taşra üsluplarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Resim Sanatına Giriş
2 Anadolu Selçuklu Dönemi Resim Sanatı
3 Erken Dönem Osmanlı Minyatürü
4 Erken Dönem Osmanlı minyatürü
5 Sultan II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemi resim faaliyetleri
6 Kanuni Sultan Süleyman Dönemi resim sanatı
7 Saz Üslubu
8 II. Selim dönemi Nakkaşhanesi
9 Ara Sınav
10 III. Murat dönemi Nakkaşhanesi
11 Eyalet Üslubu
12 17. yy Saray Nakkaşhanesi ve Çarşı Ressamları
13 18. yy Saray Nakkaşhanesi
14 Geç Dönem Osmanlı Minyatürü
Resources
Course Notes <p> Dersin hocası tarafından verilecektir</p>
Course Resources

Akalay (Tanındı),Z.,(1969) "Tarihi Konularda İlk Osmanlı Minyatürleri", Sanat Tarihi Yıllığı, II,151-166
And, M., (2002), Osmanlı Tasvir SanatlarıI:Tasvir, İstanbul
Bağcı, S., Çağman F., REnda, G., Tanındı, Z., (2006)Osmanlı Resim Sanatı, Ankara
Mahir, B., (2004), Osmanlı Minaytür Sanatı, İstanbul
Tanındı, Z., (1996), Türk Minyatür Sanatı, Ankara

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6