Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Felsefe ve Sanat SAN 407 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU,
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Mert Ağaoğlu

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Felsefe ve Sanat İlişkisi, sanat-zanaat ayrımı ve medeniyet ve kültür kavramları anlatılarak, bir sanatsal esere nasıl yaklaşılacağı öğrenilir

Course Content

Antikçağdan günümüze  felsefe ve sanata bakış

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Varlık ve varolan, sanat eseri ve sanatçı kavramlarıını sorgular Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Antik Yunan felsefe ve sanat anlayışını öğrenir Soru-Cevap, Sınav ,
3 Kronolojik olarak felsefi düşünceyi tartışır Anlatım, Sınav ,
4 Sanat ile zanaati ayırır Soru-Cevap, Sınav ,
5 Varlık felsefesi ve sanat ilişkisini sorgular Soru-Cevap, Sınav ,
6 Felsefenin ortaya çıkışını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Medeniyet, Kültür, Felsefe ve Sanat Kavramları
3 Felsefî Düşüncenin Oluşumu
4 Pre-Sokratikler
5 Sokrates ve Platon
6 Aristoteles
7 Eskiçağ'ın Diğer Filozofları
8 Ortaçağ Felsefesi ve Hıristiyanlık
9 Vize (Ara Sınav)
10 Yeniçağ'dan Günümüze Felsefe
11 Tragedya ve Komedya
12 Oryantalizm
13 Mythoslar ve Felsefe
14 Estetik
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim elemanı tarafından verilecektir.</p>
Course Resources

Teoman Duralı Felsefe-Bilim Nedir?,Teoman Duralı Kutadgubilig Türkcenin Felsefe-Bilim Sözlüğü, Edward Said Oryantalizm,Benedetto Croce Felsefesi - Sanat ve Tarih Sorunu

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5