Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mitoloji ve Ikonografi SAN 199 1 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Course Assistants

Arş. Gör. RUMEYSA IŞIK YAYLA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Batı sanatındaki eserlerin yorumlanabilmesi için gerekli olan Yunan ve ve Roma mitolojisindeki konular ile Eski ve Yeni Ahit konularının örneklerle birlikte aktarılması.

Course Content

Mitoloji ve İkonografinin tanımı, Yunan ve Roma mitolojisindeki konular ve kahramanlar, Panofsky yöntemine göre Hristiyan İkonografisi, sanat eserlerinde bu konuların ele alınışı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yunan ve Roma Mitolojisindeki kahramanlar ile Eski ve Yeni Ahitteki peygamberleri tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Eserleri bilimsel yöntemle sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Mitoloji ve İkonografi ile ilgili bilimsel yayınları tanır Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Mitolojinin ve İkonografinin tanımını yapar ve yöntemini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Yunan ve Roma Mitolojisi ile Eski ve Yeni Ahitteki konuları Batı resmiyle ilişkilendirir Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Eserleri ikonografik olarak yorumlamayı öğrenir Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mitoloji ve İkonografiye giriş ve kaynaklar
2 Mitoloji ve İkonografinin sanat tarihinde yöntem olarak kullanılması
3 Yunan ve Roma mitolojisinde evrenin yaradılışı
4 I. ve II. Tanrılar Kuşağı
5 Olimposlu Tanrı ve Tanrıçalar
6 Gök, su, toprak, kader Tanrıları
7 Orman, Rüzgar, Sağlık Tanrıları
8 Troya Savaşı ve Bölgesel Kahramanlar
9 Ara sınav
10 Eski Ahit'e göre Dünya'nın ve insanın yaratılışı
11 Eski Ahit Peygamberleri
12 Yeni Ahit'e göre Meryem'in Hayatı
13 Yeni Ahit'e göre İsa'nın Hayatı
14 Vaftizci Yahya ve Havariler
Resources
Course Notes <p> Dersin hocası tarafından verilecektir.</p>
Course Resources

Cömert, B., (1999),Mitoloji ve İkonografi, Ankara
Erhat, Azra (1993), Mitoloji Sözlüğü, İstanbul
Hamilton, E., (1968), Mitologya, İstanbul
Homeros, (1967), İlyada, İstanbul
Homeros, (1970), Odysseia, İstanbul
Necatigil, N., (1969), 100 Soruda Mitologya, İstanbul.

Eski ve Yeni Ahit
Gombrich,(1994), Sanatın Öyküsü, İstanbul.

Uşun Tükel, Serap Yüzgüzeller Arsal (2014), Sözden İmgeye Batı Sanatında İkonografi, İstanbul

E. Panofsky (2014), İkonoloji Araştırmaları, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
2. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 12 12
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5