Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Kültür Tarihi SAN 281 3 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU,
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Mert Ağaoğlu

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Osmanlı kültürünü oluşturan unsurları ayrıntılı bir şekilde öğrencilere anlatmak

Course Content

Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet ve toplum yapısı, saray ve devlet teşkilatı, merasimler, sosyal hayat ve musiki, edebiyat, mimarî, resim ve tiyatro gibi konular Osmanlı kültürü bağlamında ele alınacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konuyla ilgili araştırma planı önerir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Osmanlı kültürünün temel özelliklerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Batı kültürü ve Osmanlı kültürü arasında bağlantı kurar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
4 Osmanlı medeniyetini Batı medeniyetinden ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Osmanlı insanının hayat tarzını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
6 Osmanlı kültürünün sanat tarihi açısından önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Medeniyet, Kültür ve Sanat Kavramlarının Açıklanması
3 Küreselleşme ve Kültür
4 Osmanlı Kültürünü Meydana Getiren Unsurlar
5 Osmanlı Devlet ve Saray Teşkilatı
6 Merasimler ve Sosyal Hayat
7 Vakıf Sistemi
8 Mimarî
9 Vize (Ara Sınav)
10 Minyatür ve Resim
11 Ortaoyunu-Meddah ve Tiyatro
12 Musiki
13 Giyim-Kuşam ve Yemek Kültürü
14 Osmanlı Kültür Tarihinin Görsel Kaynakları (Gravürler, Fotoğraflar)
Resources
Course Notes <p> &Ouml;ğretim elemanı tarafından verilecektir.</p>
Course Resources

Faroqhi, S. (2018). Osmanlılar Kültürel Tarih,

Faroqhi, S.(2014). Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam

Ed. (1994). Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi

Ed.(1999). Türk Dünyası Kültür Atlası Osmanlı Dönemi C.IX-X-XI

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 135
Total Workload / 25 (Hours) 5.4
dersAKTSKredisi 5