Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Türbe Mimarisi SAN 332 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants

Arş. Gör. Rümeysa IŞIK YAYLA

Course Category
Course Objective

Türk devletleri tarafından inşa edilmiş türbeleri mimari ve süsleme özellikleri açısından ayrıntılı bir şekilde öğrencilere anlatmak.

Course Content

Türk devletlerinin tanımı, tarihi coğrafyası ve kurulan ilk Türk devletlerinden itibaren ortaya konan türbe örneklerinin plan tipleri, gelişimi, süsleme özellikleri ve kullanılan malzeme ve teknikler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk türbelerinin İslam türbe mimarisi içerisindeki yerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Türk Türbe Mimarisi hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türbelerinin plan ve süsleme özelliklerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konu hakkında yapılan temel araştırma ve yayınları açıklar
2 Türbenin tanımı ve tarihçesi
3 Karahanlı dönemi Dönemi Türbe Mimarisi
4 Gazneli dönemi Dönemi Türbe Mimarisi
5 Büyük Selçuklu Dönemi Türbe Mimarisi
6 Büyük Selçuklu Dönemi Türbe Mimarisi
7 Sınav
8 Anadolu’da İlk Türbe Örnekleri
9 Anadolu Selçuklu Dönemi Türbe Mimarisi
10 Anadolu Selçuklu Dönemi Türbe Mimarisi
11 Beylikler Dönemi Türbe Mimarisi
12 Osmanlı Dönemi Türbe Mimarisi
13 Osmanlı Dönemi Türbe Mimarisi
14 Osmanlı Dönemi Türbe Mimarisi
Resources
Course Notes
Course Resources

Arık, M.O. (1967). Erken devir Anadolu-Türk mimarisinde türbe biçimleri. Anadolu (Anatolia)

Önkal, H. (1992). Osmanlı hanedan türbeleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Önkal, H. (1996). Anadolu Selçuklu türbeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.

Tuncer, O.C. (1986). Anadolu kümbetleri -1- Selçuklu dönemi, Ankara.

Aslanapa, O., Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. Yüzyıl), Ankara, 1997. 
ALTUN Ara., Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul:Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1988.
DIEZ, E. ASLANAPA, O., Karaman Devri Sanatı, İstanbul, 1950.
ÖNEY Gönül, Beylikler Devri Sanatı, Ankara:Türk Tarih Kurumu, 1989.
ÜNAL R Hüseyin., Birgi: Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001. 
UYSAL A.Osman.,Germiyanoğulları Beyliğinin Mimari Eserleri, Atatürk Kültür Merkezi, 2006.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5