Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Resim Sanati SAN 307 5 2 + 2 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Course Assistants Arş. Gör. Murat ALKAN
Course Category
Course Objective İslam toplumlarında resim sanatının 11-16.yy arasındaki gelişimi ve etkileşimler öğretilecektir
Course Content İslamda resim yasağı kavramı ve İslam resminin tarih içinde geçirdiği aşamalar anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sanatçı ve nakkaşhaneleri tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
2 İslam resim sanatının kaynaklarını tanır Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 İslam resim sanatı ile ilgili terimleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Tasvir yasağı ve sonuçlarını öğrenir Anlatım, Gösteri, Örnek Olay, Ödev,
5 Çağdaş kültürlerle etkileşimleri tartışır Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
6 Resim metin ilişkisini irdeler Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: İslam kültüründe resim
2 Terimler ve kaynaklar
3 Tasvir problemi ve etkileri
4 Emevi ve Abbasi Dönemi Resim Sanatı
5 Moğol Dönemi Resim Sanatı
6 Memlük, Celayirli ve Selçuklu Dönemi Resim Sanatı
7 İncu Dönemi ve Muzafferi Dönemi Resim Sanatı
8 Timurlu Dönemi Resim Sanatı
9 Ara sınav
10 Sultan Hüseyin Baykara Dönemi Nakkaşhanesi
11 Türkmen Dönemi Resim Sanatı
12 Safevi Dönemi Resim sanatı
13 Özbek Dönemi Resim Sanatı
14 Babürlü Dönemi Resim Sanatı
Resources
Course Notes Dersin hocası tarafından verilecektir.
Course Resources İnal, G., (1994), Türk Minyatiür Sanatı, Ankara
Gray, B., (1961), Persian Painting, Geneva
Sims, E., (with B. Marshak, E. Grube)(2002),Peerless Images. Persian Painting and its Sources, New Haven-London
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur.
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 6