Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Batililaşma Dönemi Türk Resim Sanati SAN 430 8 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa Işık
Course Category
Course Objective 18-19.yy da Osmanlı resim sanatındaki yenilik ve değişimleri öğretmeyi amaçlar
Course Content 18-19. yy Osmanlı resim sanatındaki batı etkisi, yeni eğilimlerin sanata yansıması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Görsel kültür değişimlerini takip eder Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Osmanlı resminde görülen batı etkisini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
3 18-19. yy Osmanlı resmindeki yenilikleri kavrar Anlatım, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Dönem eserlerinin özelliklerini ayırd eder Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Ödev,
5 Merkez ve taşra üslubunu tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Sanatçı sorununu tartışır
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Kaynak ve yayınlar
2 18. yy kültür ve sanat ortamı
3 18. yy Osmanlı resmi
4 Topkapı Sarayı Duvar Resimleri
5 Başkent üslubu duvar resimleri
6 Anadolu'dan örnekler (Marmara, Ege, Akdeniz)
7 Anadolu'dan örnekler (Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu)
8 Anadolu'dan örnekler (İç Anadolu)
9 Ara sınav
10 Balkanlardaki duvar resmi örnekleri I
11 Balkanlardaki duvar resmi örnekleri II
12 Küçük Sanatlar
13 Yerel Sanatçılar
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources VAHİD, ?Sanaat-ı Nefisenin Ehemmiyet ve Faidesi?, Osmanlı Ressamlar
Cemiyeti Gazetesi, Numara:1, 7 Kanun-i Sani 1326/19 Muharrem 1330,
s.4
ULKEN, Hilmi Ziya, Resim ve Cemiyet, Universite Kitabevi, İstanbul, 1942
İSLİMİYELİ, Nuzhet, Asker Ressamlar ve Ekoller, Doğus Ltd.Sti., Ankara,
1965
VAHİD, ?Sanaat-ı Nefisenin Ehemmiyet ve Faidesi?, Osmanlı Ressamlar
TOLLU, Cemal, Seker Ahmet Pasa, MEB, İstanbul, 1967
RENDA, Gunsel, Batılılasma Doneminde Turk Resim Sanatı 1700-1850,
Hacettepe Universitesi Yayınları, Ankara,1977.
DURRUOĞLU, Durrizade Ayhan, Seker Ahmet Pasa, Metot Matbaası, Ankara,
1977
RENDA, Gunsel - Erol, Turan, Baslangıcından Bugune Cağdas Turk Resim
Sanatı Tarihi, Tiglat Yayınları, İstanbul, 1980.
EROL, Turan, ?Painting in Turkey in XIX and Early XXth Century?, A History
of Turkish Painting, Tiglat Matbaacılık A.S., İstanbul, 1988, s.90-436.
ARIK, Ruchan, Batılılasma Donemi Anadolu Tasvir Sanatı, Kultur ve Turizm
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988 .
GERMANER, Semra, ?1850 Sonrası Turk Resminde Kaynak ve Konular?,
Osman Hamdi Bey ve Donemi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,
1993, s.69-74.
CEZAR, Mustafa, Sanatta Batı?ya Acılıs ve Osman Hamdi, E.K.Aksoy
KESSVY, İstanbul, 1995.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 12 12
Final 1 17 17
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5