Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Klasik Osmanli Mimarisi SAN 302 6 4 + 0 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ELA TAŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ELA TAŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Mert AĞAOĞLU

Arş. Gör. Rumeysa IŞIK YAYLA

Course Category
Course Objective

Osmanlı mimarisinin en seçkin eserlerinin meydana getirildiği klasik çağın yapı gruplarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve Mimar Sinan´ın Türk sanat tarihi açısından öneminin aktarılması.

Course Content

Osmanlı yapılarının gruplandırılarak örnekler üzerinden detaylı analizleri, yapı türlerinin genel özellikleri, Osmanlı cami mimarisinde, merkezi planlı, çok destekli ve diğer şemaların gelişimi, Mimar Sinan´ın hayatı, sanat anlayışı, Türk sanatı içerisindeki rolu ve yapıları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dönemin sosyo-kültürel şartları ile mimari eserlerin tasarım süreçlerini ilişkilendirir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Erken Osmanlı mimarisinin sınırlarını bilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Bu dönemde meydana getirilen yapıları, Türk mimari sanatının gelişim çizgisi içerisinde değerlendirir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Klasik dönemin süsleme sanatlarını belli bir tarihi perspektifle yorumlar Anlatım, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Konu hakkında yapılan temel araştırma ve yayınları açıklar Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Stil kritiği yaparak, karşılaştığı bir mimari eserin bu döneme ait olup olmadığına karar verir. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konunun sınırları ve konu hakkında yapılan yayınların değerlendirilmesi
2 Yapı türleri külliyeler, camiler, mescitler,imaretler, darüşşifalar, medreseler, türbeler , hanlar ve plan tipleri
3 Fatih devri yapıları
4 Fatih devri yapıları
5 II. Beyazıt devri yapıları
6 II. Beyazıt devri yapıları
7 Yavuz Sultan Selim dönemi yapıları
8 Mimar Sinan hayatı, sanat anlayışı
9 Ara sınav
10 Kanuni Sultan Süleyman dönemi yapıları
11 Kanuni Sultan Süleyman dönemi yapıları
12 Kanuni Sultan Süleyman dönemi yapıları
13 II. Selim dönemi yapıları
14 III. Murad, III. Mehmed dönemleri
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim &uuml;yesi tarafından verilecektir.</p>
Course Resources

AHUNBAY, Zeynep., Mimar Sinanın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul: T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü,1986.
AYVANSARAYÎ, H., Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II,İstanbul: Matbaa-ı Âmire, 1281.
CANTAY, Gönül., Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2002.
CANTAY, Gönül., Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İstanbul: İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül., Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâmda Şehir ve Mimari, İstanbul: Timaş Yayınları, 2006.
CEZAR, Mustafa., Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, 1985.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi,1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1996.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Hong Kong: Reaktion Books Ltd., 2005.
ÖGEL, Semra; Anıtsal Mimari ve Konut Arasındaki İlişkiler Yönünden Sinan Yapılarına Bir Bakış, İstanbul: Doğan Kubana Armağan, Eren Yayıncılık, 1996.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 181
Total Workload / 25 (Hours) 7.24
dersAKTSKredisi 7